Chuẩn đầu ra – Kỹ thuật xây dựng công trình thủy – K62

 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

(Civil Engineering in Port, Coastal and Offshore Engineering)

Mã ngành: 7.58.02.02

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Cử nhân)

 

Nhóm CHUẨN ĐẦU RA CDIO Mức độ

bloom

Nhóm kiến thức   cơ bản CĐR 1 Có kiến thức cơ bản về Toán học và khoa học cơ bản đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức ngành và chuyên ngành được đào tạo. 1.1 3
CĐR2 Vận dụng được kiến thức về hình học hoạ hình, vẽ kỹ thuật để đọc bản vẽ kỹ thuật và trình bày bản vẽ kỹ thuật. 1.1 3
CĐR3 Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. 1.1 3
CĐR4 Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 1.1 3
CĐR5 Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc 1.1 3
CĐR6 Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục, thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng 1.1 3
Nhóm kiến thức  cơ sở CĐR7 Nắm vững và vận dụng được kiến thức về cơ sở ngành như các môn cơ học, trắc địa công trình, thủy lực thủy văn, địa chất công trình, kỹ thuật nền móng công trình, vật liệu xây dựng công trình, động lực học công trình, động lực học song, cửa sông và ven biển, đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và đo bóc khối lượng, quản lý dự án xây dựng công trình… 1.2 4
CĐR8 Có kiến thức liên ngành cơ bản về kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững và vận dụng được trong các vấn đề về kĩ thuật xây dựng công trình giao thông, công trình thủy. 1.2 3
CĐR9 Vận dụng được các thành tựu mới của công nghệ thông tin trong nghề nghiệp, sử dụng được các công nghệ và các thiết bị hiện đại trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác 1.2 3
Nhóm kiến thức ngành và chuyên ngành CĐR10 Nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn ngành và chuyên ngành, vận dụng sáng tạo và hiệu quả vào quá trình phân tích tình hình thực tế, đề xuất các giải pháp kết cấu, công nghệ và giải quyết những vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong hoạt động thực tiễn khảo sát, quy hoạch, tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, kiểm định, quản lý và khai thác các công trình cảng, cảng cạn, trung tâm logistics, cơ sở hạ tầng cảng và logistics tích hợp, công trình biển, công trình chỉnh trị, công trình bảo vệ bờ, nhà máy đóng tàu, công trình đường thủy, công trình khai thác tài nguyên biển và các công trình giao thông khác. 1.3 4
CĐR11 Tính toán phân tích thiết kế cấu các công trình thủy có khả năng phát hiện và giải quyết các công việc trong thiết kế các công trình thủy. 1.3 4
CĐR12 Có thể tổ chức thi công, quản lý, khai thác, bảo trì, kiểm định các công trình cảng, cảng cạn, trung tâm logistics, cơ sở hạ tầng cảng và logistics tích hợp, công trình biển, công trình chỉnh trị, công trình bảo vệ bờ, nhà máy đóng tàu, công trình đường thủy, công trình khai thác tài nguyên biển và các công trình giao thông khác. Có kỹ năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy. 1.3 4
Nhóm kỹ năng, thái độ cá nhân CĐR 13  Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác công trình cảng, cảng cạn, trung tâm logistics, cơ sở hạ tầng cảng và logistics tích hợp, công trình biển, công trình chỉnh trị, công trình bảo vệ bờ, nhà máy đóng tàu, công trình đường thủy, công trình khai thác tài nguyên biển và các công trình giao thông khác. 2.1 4
CĐR 14  Có khả năng phân tích và thử nghiệm các vấn đề kỹ thuật 2.2 4
CĐR 15 Kỹ năng tư duy hệ thống trong giải quyết các vấn đề            kỹ thuật, giải quyết bài toán cụ thể trong bài toán tổng thể 2.3 3
CĐR16 Kỹ năng và tư duy cá nhân tích cực: đề xuất các giải pháp sáng tạo giải quyết các vấn đề chuyên ngành; tự học và làm việc độc lập cũng như khả năng học tập suốt đời 2.4 3
CĐR 17 

 

Làm việc có trách nhiệm, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp 2.5 3
CĐR 18  Khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng, sáng tạo, và có trách nhiệm như một thành viên của nhóm hoặc trưởng nhóm.  Có khả năng chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung 3.1 4
CĐR19 Khả năng trình bày ý kiến, kiến thức của bản thân, đưa ra các đánh giá phản biện cả bằng văn bản lẫn trong giao tiếp bằng lời thích hợp với môi trường nghề nghiệp 3.2 3
CĐR 20  Có khả năng hiểu các văn bản sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh có nội dung gắn với chuyên môn được đào tạo. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 3.3 3
Nhóm kỹ năng, thái độ nghề nghiệp  CĐR 21 Hiểu được vai trò và trách nhiệm của người Kỹ sư xây dựng công trình giao thông, đánh giá được sự tác động của công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đối với sự phát triển xã hội và ngược lại 4.1 3
CĐR 22 Nắm bắt và tôn trọng các hình thái tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy và khả năng làm việc trong các doanh nghiệp này 4.2 3
CĐR 23 Khả năng thiết lập các yêu cầu chức năng của công trình để từ đó hình thành ý tưởng thiết kế 4.3 3
CĐR 24 Khả năng vận dụng linh hoạt các quy trình thiết kế và đưa ra giải pháp tối ưu đảm bảo mục tiêu cần đạt 4.4 3
CĐR 25 Khả năng triển khai các sản phẩm thiết kế như tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án xây dựng công trình thủy 4.5 3

 

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ nhận Bằng cử nhân ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, có thể làm việc trong các ngành nghề, lĩnh vực: 

  1. Các công ty tư vấn thiết kế xây dựng, Công ty xây dựng công trình, Ban quản lý dự án lĩnh vực cảng – đường thủy – thềm lục địa;
  2. Các công ty quản lý và khai thác cảng, các nhà máy, khu công nghiệp có bến cảng hoạt động.
  3. Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, quản lý khoa học và công nghệ về xây dựng công trình ở trung ương và địa phương.
  4. Các cơ quan quản lý nhà nước (Các Bộ: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Quốc Phòng, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Tài Chính; Các Sở; Các Phòng trực thuộc Sở, Quận, …) về lĩnh vực: xây dựng, giao thông, thủy lợi, dầu khí, công – nông – lâm nghiệp, kế hoạch và đầu tư; công trình biển và dầu khí; nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, điện gió, du lịch và các ngành kinh tế khác có liên quan đến xây dựng.
  5. Các đơn vị kiểm toán, ngân hàng, tập đoàn viễn thông và các đơn vị, công ty khác có hoạt động liên quan đến đầu tư, kiểm toán các công trình xây dựng.
  6. Các công ty nước ngoài, các công ty liên doanh nước ngoài có hoạt động liên quan đến xây dựng, đầu tư, kiểm toán các công trình xây dựng.
  7. Các cơ sở nghiên cứu, các Viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, trung học, các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cảng – đường thủy và thềm lục địa hoặc các lĩnh vực khác như công trình giao thông, cầu, đường, xây dựng dân dụng, quy hoạch, kiến trúc cơ sở hạ tầng, vật liệu xây dựng, môi trường, kinh tế xây dựng,…

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Các sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật, Tiến sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt, Kĩ thuật cơ sở hạ tầng hoặc phát triển sang các ngành khác thuộc khối ngành Xây dựng ở trong và ngoài nước.

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.