Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Bùi Thị Mai Hương

ThS Bùi Thị Mai Hương

0976039357
huonguiutc@gmail.com
  • - Thiết kế đường ô tô và sân bay - Quy hoạch giao thông
  • HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
    STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
    1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.