Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Chu Quang Chiến

ThS Chu Quang Chiến

0912145748
chuquangchien@utc.edu.vn
  • Nghiên cứu tính toán kết cấu tầng trên đường sắt
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 29/12/2006 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu tính toán nội lực và ổn định đường ray hàn liền đặt trên cầu
2 05/10/2016 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ: Sổ tay động lực học đường sắt
3 02/12/2016 Tham gia đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu tính toán thiết kế tiêu chuẩn nền đắp đường sắt cao tốc theo trạng thái biến dạng của đất
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 02/11/2005 Tìm hiểu nguyên nhân của ứng suất phụ đường ray hàn liền đặt trên cầu
2 04/11/2008 Một số giải pháp thi công cơ giới đường sắt không khe nối áp dụng cho đường sắt Việt Nam
3 02/11/2015 Thảo luận kỹ thuật đắp đất nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản dựa vào khống chế trạng thái biến dạng
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 05/05/2016 Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị