Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

12-nh-th(3)

ThS Hoàng Thanh Thuý

+84989619305
hoangthanhthuy0810@utc.edu.vn
  • 1. Urban Road
  • 2. Urban Planning
  • 3. Urban Management
  • 4. Semi-rigid pavement
  • 5. Transit-Oriented Development
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 31/12/2007 A new method to analyze earth pressures and motion of retaining structures under earthquakes
2 31/01/2009 Development of General Limit Equilibrium Method for the failure of retaining walls under seismic loading
3 31/12/2013 Assessment of lane separation on streets and roads in Hanoi and a new methodology to analyze capacity of mixed traffic flow
4 30/09/2014 Research on application of Solver Function to determine optimal vertical alignment in road design
5 26/08/2016 Development of Generalized Limit Equilibrium Method (GLEM) for Stability Analysis of Bridge Abutments on Shallow Founddations
6 30/04/2017 Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính toán ổn định mái đất nhiều lớp
7 30/04/2018 Analysis for internal forces and displacements in rail bars of railways subjected to dead-live loads with FEM using tensionless spring modeling
8 02/03/2019 Đánh giá năng lực thông hành nút giao thông có đèn tín hiệu bằng phương pháp định lượng có xét đến cấu hình của nút
9 30/04/2019 Thiết kế cây xanh đường đô thị và một số vấn đề ở Việt Nam
10 31/03/2020 Phân tích - so sánh định tính các phương pháp thiết kế mặt đường nửa cứng và đề xuất ở Việt Nam
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.