Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Nhan_2

TS Hoàng Thị Thanh Nhàn

0437663020
ttnhan.hoang@utc.edu.vn
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/01/2009 Caractérisation de la matrice et des discontinuités naturelles d’un massif rocheux fracturé. T.T.N Hoang, M. Gasc-Barbier, J. Guittard, V. Gendre. 27èmes Rencontres de l’Association Universitaire de Génie Civil, 3-5 juin 2009, Saint-Malo
2 01/01/2010 Contribution of multidimensional statistics to the rock joints classification, Marache A., Riss J., Hoang T.T.N., Gasc-Barbier, M., Loubaud M. Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur JNGG2010, Grenoble, France 2010
3 01/01/2010 Morphological analysis of natural marble discontinuities. T.T.N Hoang, M. Gasc-Barbier, A. Marache, J. Riss, J. Sulem. Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics - Eurock 2010, Switzerland (2010)
4 01/01/2010 Mechanical behavior of natural marble discontinuities. T.T.N Hoang, M. Gasc-Barbier, J. Sulem, A. Marache, J. Riss. Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics - Eurock 2010, Switzerland (2010)
5 01/01/2012 Statistical analysis of morphological data from rock joints before and after shearing. Riss J., Marache A., Gasc-Barbier M., Hoang T.T.N., Sulem J. Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur JNGG2012, Bordeaux, France 2012
6 01/01/2012 Morphological and mechanical analysis of natural marble joints submitted to shear tests. M. Gasc-Barbier, T.T.N. Hoang, A. Marache, J. Sulem, J. Riss. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2012, Vol 4(4), pp. 296-311, ISSN: 1674-7755
7 01/01/2015 Tính nhớt của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu mặt đường. Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Thanh Nhàn, Trần Thọ Cường. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 7/2015, pp. 31-34.
8 01/01/2015 Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc trong tính toán công trình ngầm. Hoàng Thị Thanh Nhàn. Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công Trình, ĐH GTVT, trang 75-80.
9 01/01/2015 Ứng xử cơ học của bê tông nhựa trong miền biến dạng nhỏ. Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Mai Lân. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, TP Đà Nẵng, 7/8/2015
10 01/01/2015 Nghiên cứu mô-đun phức động của nhựa đường 60/70 sử dụng tại Việt Nam bằng thí nghiệm trên máy DMA. Nguyễn Mai Lân, Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải, trang 38-41, Số tháng 11, 2015
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.