Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh-Th-Hi

TS Hoàng Việt Hải

0902385538
hoangviethai@utc.edu.vn
  • - Vật liệu mới sử dụng trong công trình cầu - Đặc tính lưu biến của bê tông tươi - Tương tác giữa bê tông tươi với thành ván khuôn.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 V.KERYVIN, V.H.HOANG and J.SHEN “Hardness toughness, brittleness and cracking systems of an iron-based bulk metallic glass by indentation”. Intermetallics, Volume 17, Number 4, Pages 211-7.2009
2 V.KERYVIN, V.D.Vu, V.H.HOANG and J.SHEN “On the deformation morphology of bulk metallic glasses underneath a Vickers indentation”. Journal of Alloys and Compounds, August 2010.
3 Y.MELINGE, V.H.HOANG, D.RANGEARD, A.PERROT, C.LANOS “Study of tribological behaviour of fresh mortar against a rigid plane wall”. European Journal of Environmental and Civil Engineering, Vol. 17, No 6, Pages 419-429, 2013
4 24/12/2008 V.KERYVIN, R.CROSNIER, R.LANIEL, V.H.HOANG and J.C.SANGLEBOEUF “Indentation and scratching mechanisms in a ZrCuAlNi bulk metallic glass” J Phys D: Appl Phys, Volume 41, page 074029, 2008
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.