Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Photographie-didentite-recent

TS Mai Tiến Chinh

0912150025
maitienchinh77@gmail.com
  • 1a-Nghiên cứu tính toán thiết kế các yếu tố hình học và kết cấu của tuyến đường sắt (ĐS thông thường, ĐS đô thị, ĐS cao tốc).
  • 1b-Nghiên cứu tính toán các vấn đề động lực học đường sắt cao tốc.
  • 2a-Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPR (Ground Penetrating Radar) trong đánh giá không phá hủy các vật liệu xây dựng kết cấu công trình.
  • 2b-Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPR trong lĩnh vực khảo sát, xây dựng và kiểm định đường sắt.
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 26/09/2013 Tham gia : Xây dựng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt
2 26/08/2016 Xây dựng Bộ câu hỏi sát hạch để cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế, thi công và kiểm định đường sắt.
3 01/01/2017 Nghiên cứu khai thác sóng trực tiếp của Radar xuyên đất (GPR-Ground Penetrating Radar) đánh giá không phá hủy kết cấu tấm bản bê tông sử dụng trong đường sắt không đá ba lát. Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu 12/2017. Xếp loại: Tốt
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 15/11/2003 "Sử dụng ph­ương pháp giải tích để thiết kế trục chạy suốt nhằm nâng cao khả năng thông qua của đường sắt". TS. Lê Hải Hà, KS. Mai Tiến Chinh Tạp chí Khoa học GTVT - Số 05 - 11/2003 - ISSN:1859-2724.
2 15/11/2005 "Siêu cao trên đường sắt tốc độ cao". TS. Lê Hải Hà, KS. Mai Tiến Chinh Tạp chí Khoa học GTVT - Số 12 - 11/2005 - ISSN:1859-2724.
3 18/03/2014 "Développement d’un outil d’évaluation non destructive des bétons par ondes EM – Simulations numériques et expérimentations". Mai Tien Chinh, Sbartaï ZM, Demontoux F, Bos F, Annales du bâtiment et des travaux publics-Volume 66-ISSN:1270-9840 Congrès Diagnobéton, 18-20 Mars 2014, Toulouse, France
4 01/07/2014 "Non Destructive Evaluation of Timber Structures Using GPR technique". Mai Tien Chinh, Sbartaï ZM, Razafindratsima S, Demontoux F, Bos F. Proceedings of the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar 2014 , 1-4 July 2014, Brussels, Belgium - ISBN: 978-1-4799-6789-6.
5 15/02/2015 "Non Destructive Evaluation of Moisture Content of Wood Material at GPR frequency". Mai Tien Chinh, Stephen Razafindratsima, Zoubir Mehdi Sbartaï, François Demontoux, Frédéric Bos. Construction and Building Materials, p.213-217, Volume 77, 15 February 2015 - ISSN:0950-0618 (SCIE - ISI)
6 15/09/2015 "Waveforms estimation of Ground-Penetration Radar for NDT of concrete structures". Grimes M., Maï Tien.Chinh., Sbartaï Z.M., Near Surface Geophysics - ISSN:1569-4445 (SCIE - ISI) ISSN:1435-4934 NDT NDT-CE Berlin, accepted, September 2015.
7 15/09/2015 "Non-Destructive Evaluation of Wood Moisture Content Using GPR Technique – Effect of Fiber Derection and Wood Type". Mai Tien Chinh, Sbartaï Z.M., Bos F. International Symposium Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE), Berlin, Allemagne, 15-17 septembre, Poster, 2015 ISSN:1435-4934
8 26/11/2016 "Analytical simulation of the propagation of radar waves in direct transmission to evaluate the effect of saturation and salinity" MAI TIẾN CHINH, SBARTAÏ. Z-M, DEMONTOUX. F Tạp chí GTVT, số đặc biệt, tháng 11/2016 ISSN:2354-0818
9 16/12/2016 "Non-destructive evaluation of moisture content in wood by using Ground Penetrating Radar". Hamza Reci, Mai Tien Chinh, Zoubir Mehdi Sbartaï, Lara Pajewski, Emanuela Kiri. Geoscientific Instrumentation Methods and Data Systems, 16 December 2016 ISSN:2193-0856 (eISSN:2193-0864) - (SCIE - ISI)
10 15/05/2017 "Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một gradient độ ẩm trong vật liệu đối với phép đo GPR" MAI TIẾN CHINH, Tạp chí GTVT, số đặc biệt, tháng 5/2017 ISSN:2354-0818
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 04/05/2017 30/12/2017 Đào Văn Bắc Học viên Tên đề tài: Bước đầu nghiên cứu đánh giá độ nhiễm bẩn của nền đá ballast bằng kỹ thuật GPR (Ground Penetrating Radar-Radar xuyên đất) Nội dung cơ bản : 1- Nghiên cứu nguyên nhân và quá trình tích bẩn trong nền đá ballast cũng như các ảnh hưởng của độ bẩn đến chất lượng đường và an toàn chạy tàu. Đồng thời tìm hiểu hiện trạng công tác duy tu nền đá ballast ở Việt Nam. 2- Nghiên cứu tìm hiểu nguyên lý và ứng dụng cơ bản của kỹ thuật GPR trong lĩnh vực xây dựng công trình và tiềm năng ứng dụng của kỹ thuật GPR trong lĩnh vực đường sắt. 3-Nghiên cứu sự truyền sóng radar trong nền đá ballast, phân tích ứng xử của độ bẩn và độ ẩm của nền đá đối với sự truyền tín hiệu radar. Nghiên cứu kỹ thuật khảo sát, xử lý dữ liệu đo GPR để phát hiện và đánh giá độ nhiễm bẩn nền đá ballast.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.