Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

1

ThS Nguyễn Anh Dân

0973281828
nadan@utc.edu.vn
  • - Kết cấu công trình ven biển và ngoài khơi
  • - Kết cấu công trình khai thác năng lượng mới
  • - Địa kỹ thuật và nền móng công trình
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/06/2009 20/10/2010 Viện XD Công trình biển - Đại học Xây dựng
2 22/10/2010 06/01/2017 Khoa Công trình - Đại học Giao thông Vận tải
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 GS.TS. Nguyễn Viết Trung, ThS.Nguyễn Anh Dân, Nghiên cứu xác định sức kháng mũi của cọc ống thép hở mũi, Tạp chí Khoa học giao thông vận tải– Số 42, trang 50 – 54, tháng 6 năm 2013
2 ThS. Nguyễn Anh Dân, Tính toán cọc chịu tải trọng ngang làm việc đồng thời với nền đất, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng – Số 3/2014, trang 40 – 46, tháng 10 năm 2014
3 TS. Nguyễn Viết Thanh, ThS. Nguyễn Anh Dân, Diễn biến sa bồi đoạn luồng sông Cấm, Hải phòng, Tạp chí Khoa học giao thông vận tải– Số 50, trang 35 – 40, tháng 2 năm 2016
4 ThS. Nguyễn Anh Dân, Giải pháp kết cấu đỡ tuabin điện gió xây dựng trên biển, Tạp chí Biển và Bờ - Số 1, trang 13 – 19, tháng 3 năm 2016
5 Nguyen Viet Thanh, Vu Minh Tuan, Nguyen Anh Dan, Nguyen Viet Trung, Zheng Jinhai , Overview of Estuary Research and Waterway Engineering in Vietnam, Vol 6. Maritime Hydraulics and Coastal Engineering, Morphodynamics in delta and coastal areas. In Proceedings of the 35th IAHR World Congress, Sep 8-13, 2013, Chengdu, China, ISBN: 978-7-302-33544-3.
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 22/11/2016 Nghiên cứu các giải pháp kết cấu và nền móng của các trạm phát điện bằng sức gió xây dựng ở ven biển phù hợp điều kiện Việt Nam.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 GS.TS. Nguyễn Viết Trung, ThS. Nguyễn Anh Dân, ThS. Nguyễn Thành Trung, Giáo trình Công trình biển, NXB Giao thông Vận tải, 2013.
2 ThS. Vũ Minh Tuấn, TS. Nguyễn Viết Thanh, ThS. Nguyễn Anh Dân, Công nghệ xây dựng Công trình biển, NXB Giao thông Vận tải, 2013.