Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

nguyễn đăng hanh

TS Nguyễn Đăng Hanh

0985768246
hanhnd@utc.edu.vn
  • Vật liệu xây dựng mới Tái chế các phụ phẩm công nghiệp trong xây dựng, hướng đến phát triển bền vững
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 12/08/2013 Nguyen D.H., Boutouil M., Sebaibi N., Leleyter L., Baraud F., Valorization of seashell by-products in pervious concrete pavers, Construction and Building Materials, Vol. 49, p. 151-160, 2013.
2 17/10/2014 Nguyen D.H., Sebaibi N., Boutouil M., Leleyter L., Baraud F., A modified method for the design of pervious concrete mix, Construction and Building Materials, Vol. 73, p. 271-282, 2014.
3 01/01/2017 Nguyen D.H., Boutouil M., Sebaibi N. Baraud F., Leleyter L., Durability of pervious concrete using crushed seashells, Construction and Building Materials, Vol. 135, p. 1371-150, 2017.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.