Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

nguyễn đăng phóng

TS Nguyễn Đăng Phóng

0904222171
ndphong@utc.edu.vn
  • 1) Nghiên cứu thủy lực cầu.
  • 2) Nghiên cứu xói ở các công trình thoát nước nhỏ trên đường giao thông.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/01/2003 Nguyễn Đăng Phóng (2003), Phân tích một số nguyên nhân và biện pháp khắc phục hư hỏng ở hạ lưu các cống thoát nước ngang đường, Tạp chí Giao thông Vận tải số 2 tháng 1/2003
2 01/06/2009 Nguyễn Đăng Phóng (2009)- Chế độ thuỷ lực của dòng chảy trong cống - Tạp chí Giao thông Vận tải số 26 tháng 6/2009
3 01/08/2010 Nguyễn Đăng Phóng và nnk (2010), Đánh giá một số công thức xói cục bộ đối với trụ cầu qua sông Hồng, Tạp chí KH Giao thông Vận tải – số 32 – năm 2010. Nguyễn Đăng Phóng (2010), Ứng dụng phần mềm HEC-RAS trong tính xói một số cầu trên sông Hồng đoạn Hà Nội, Tạp chí KH Giao thông Vận tải - số 32-năm 2010.
4 01/11/2010 Nguyễn Đăng Phóng (2010), Ứng dụng phần mềm Hec-Ras trong tính xói một số cầu trên sông Hồng đoạn Hà Nội, Tạp chí Giao thông Vận tải số 31 tháng 11/2010
5 01/11/2010 Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Đăng Phóng, Đặng Thu Thủy (2010), "Đánh giá một số công thức xói cục bộ đối với trụ cầu qua sông Hồng" - Tạp chí Giao thông Vận tải số 31 tháng 11/2010
6 01/12/2011 Nguyễn Đăng Phóng (2011), Đánh giá các phương pháp dự đoán xói cục bộ trụ cầu bệ cao, Tạp chí KH Giao thông Vận tải – số 36 – tháng 12/2011.
7 01/10/2012 Nguyễn Đăng Phóng (2012), Xói cục bộ ở trụ cầu bệ cao trong điều kiện xói nước trong, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 10/2012.
8 01/05/2013 Nguyễn Đăng Phóng (2013), Các phương pháp hiện thời dự đoán xói cục bộ trụ cầu bệ cao, Tạp chí Cầu Đường Việt Nam – số 5/2013.
9 01/08/2013 Nguyễn Đăng Phóng (2013), Xói cục bộ trụ cầu trong điều kiện xói nước trong, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 8/2013.
10 01/08/2015 Nguyễn Đăng Phóng (2015), Ảnh hưởng của các thành phần trụ cầu bệ cao đến xói cục bộ trụ cầu, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 47 - 08/2015.
11 01/04/2016 Nguyễn Đăng Phóng (2016), Nghiên cứu đề xuất xây dựng bảng lượng mưa ngày thiết kế phục vụ công tác tính toán lưu lượng thiết kế từ mưa rào, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 51 - 04/2016.
12 08/12/2017 Nguyễn Đăng Phóng và Trần Đình Nghiên, ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH TRỤ ĐẾN CHIỀU SÂU XÓI CỤC BỘ TẠI TRỤ TRONG MÔ HÌNH VẬT LÝ THÍ NGHIỆM XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X (trang 159)
13 08/12/2017 Nguyễn Đăng Phóng (2017), XÂY DỰNG CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM DỰ TÍNH XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU DẠNG PHỨC HỢP, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X (trang 197)
14 08/11/2018 Nguyễn Đăng Phóng (2018), XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CỦA BỂ TIÊU NĂNG Ở HẠ LƯU CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG ĐƯỜNG THEO HƯỚNG DẪN CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ HOA KỲ (FHWA), Tạp chí Giao thông Vận tải số đặc biệt 11/2018
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/07/2016 THỦY VĂN CẦU ĐƯỜNG ỨNG DỤNG, NXB Khoa học Kỹ thuật
2 01/07/2016 THỦY LỰC THỦY VĂN, NXB Xây dựng
3 01/05/2019 THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, NXB Giao thông Vận tải
4 01/10/2019 Tính toán thiết kế thủy văn thủy lực công trình cầu - Áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc, NXB Khoa học và Kỹ thuật