Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Tuan

TS Nguyễn Quang Tuấn

0437664531
quangtuan.nguyen@utc.edu.vn
  • Tính chất cơ nhiệt học các vật liệu sử dụng trong lĩnh vực xây dựng đường ô tô (bê tông nhựa, bê tông xi măng...). Các phương thức phá hoại kết cấu đường giao thông (lún, mỏi, nứt...).
  • Các loại kết cấu, vật liệu mới áp dụng trong lĩnh vực xây dựng đường giao thông.
  • Mô phỏng ứng xử của vật liệu, sự làm việc của kết cấu công trình giao thông dưới tác dụng của tải trọng biến đổi có xét đến ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, nước...
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 01/02/2012 RILEM (International union of laboratories and experts in construction materials, systems and structures) Technical Committee 237 SIB "Testing and characterization of sustainable innovative bituminous materials and systems" TG3 "Mechanical testing of mixtures, 3-dim Characterisation" - Member - Project Secretary
2 01/03/2015 Ứng xử cơ học của bê tông nhựa trong miền biến dạng nhỏ dưới tác dụng của tải trọng trùng phục - Đề tài NAFOSTED - Chủ nhiệm đề tài
3 01/01/2019 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỉ lệ trộn phụ gia SBS đến một số đặc tính cơ lý của nhựa đường 60/70 - Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm đề tài
4 01/02/2019 Nghiên cứu mô đun và hệ số Poát xông phức của nhựa đường và bê tông nhựa sử dụng các thí nghiệm tải trọng động - Đề tài trọng điểm cấp trường - Chủ nhiệm đề tài
5 01/03/2019 Ảnh hưởng của hàm lượng bột khoáng và cốt liệu đến ứng xử cơ học của hỗn hợp đá nhựa: thực nghiệm và mô phỏng - Đề tài NAFOSTED - Chủ nhiệm đề tài
6 01/09/2019 Thành viên chính của nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở khác
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/10/2006 01/10/2007 Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Cộng hòa Pháp Học viên cao học - Thạc sĩ
2 01/10/2007 01/12/2011 Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Cộng hòa Pháp NCS - Tiến sĩ
3 01/12/2011 01/10/2013 Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Cộng hòa Pháp Postdoc
4 01/03/2016 International journal on "Road Materials and Pavement Design", ISI SCIE Member of EDITORIAL BOARD of Road Materials and Pavement Design (SCIE) http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=trmp20#.VyeQjmfpaM8
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/01/2011 Nguyen Q. T., Di Benedetto H., Sauzéat C. "3D Viscoelastic Linear and Nonlinear Behavior of Asphalt Mixtures", 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements, Thessaloniki, Greece, pp 471-480, 2011
2 01/01/2011 Di Benedetto H. and Nguyen Q. T., " Mechanical behaviour of road materials", XXIV Italian Conference on Geosynthetics, Bologna, Italy, (Journal of the Italian Geosynthetics Society 2012), 9p, 2011
3 01/01/2011 Di Benedetto H., Sauzéat C., Bilodeau K., Buannic M., Mangiafico S., Nguyen Q. T., Pouget S., Tapsoba N. and Van Rompu J. "General overview of the time-temperature superposition principle validity for materials containing bituminous binder", International Journal of Roads and Airports, Vol.1 (Issue 1), pp 35-52, 2011
4 01/01/2011 Di Benedetto H., Nguyen Q. T., Sauzéat C. "Nonlinearity, Heating, Fatigue and Thixotropy during Cyclic Loading of Asphalt Mixtures", Road Materials and Pavement Design, Vol.12 (Issue 1), pp 129-158, 2011
5 01/01/2012 Nguyen Q. T., Di Benedetto H., Sauzéat C. “Fatigue Cracking in Bituminous Mixture using Four Points Bending Test”, 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements, Delft, The Netherlands, RILEM Bookseries, Volume 4, pp 665-674, 2012
6 01/01/2012 Nguyen Q. T., Di Benedetto H., Sauzéat C. “Behavior of Asphalt Mixture under Large Amplitude Cyclic Loading”, 2nd International Conference on Transportation Geotechnics , Hokkaido, Japan, pp 388-393, 2012
7 01/01/2012 Nguyen Q. T., Di Benedetto H., Sauzéat C. "Determination of Thermal Properties of Asphalt Mixtures as Another Output from Cyclic Tension-Compression Test", Road Materials and Pavement Design, Vol.13 (Issue 1), pp 85-103, 2012
8 01/01/2013 Nguyen Q. T., Di Benedetto H., Sauzéat C. “Prediction of linear viscoelastic behaviour of asphalt mixes from binder properties and reversal”, International RILEM Symposium on Multi-Scale Modeling and Characterization of Infrastructure Materials, Stockholm, Sweden, pp 237-248, 2013 (Best Paper Award)
9 01/01/2013 Nguyen Q. T., Di Benedetto H., Sauzéat C. “Effect of fatigue cyclic loading on linear viscoelastic properties of bituminous mixtures”, 4th International Conference on Asphalt Materials, Guangzhou, China, 2013
10 01/01/2013 Nguyen Q.T., Di Benedetto H., Sauzéat C., Tapsoba N. “Time Temperature Superposition Principle Validation for Bituminous Mixes in the Linear and Nonlinear Domains”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 25 (Issue 9), pp 1181–1188, 2013
11 01/01/2014 Ramirez Cardona D., Di Benedetto H., Sauzeat C., Nguyen Q.T., Calon N., Robinet A., "Linear Thermo-Viscoelastic Behaviour of Bituminous Mixtures used for Railway Trackbeds", in J. Pombo, (Editor), Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 225, 2014. doi:10.4203/ccp.104.225
12 01/01/2014 Nguyen Q. T., Di Benedetto H., Sauzéat C. “Linear Viscoelastic domain for Bituminous Mixtures”, 3rd International Conference on Geotechnical Engineering, GeoShanghai, Shanghai, China, 2014
13 01/01/2014 Vũ Phương Thảo, Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Tuấn. "Phân tích các thông số trong kết quả thí nghiệm uốn mỏi bốn điểm đối với vật liệu bê tông nhựa", Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 17-20, Số 9, 2014
14 01/01/2015 Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Thanh Nhàn, Trần Thọ Cường. "Tính nhớt của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu mặt đường", Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 31-34, Số 7, 2015
15 01/01/2015 Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Mai Lân. "Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tần số và nhiệt độ đến giá trị mô đun động của nhựa đường và bê tông nhựa", Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công Trình, ĐH GTVT, trang 45-50, 2015
16 01/01/2015 Nguyễn Mai Lân, Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Thanh Nhàn. "Nghiên cứu mô-đun phức động của nhựa đường 60/70 sử dụng tại Việt Nam bằng thí nghiệm trên máy DMA", Tạp chí Giao thông vận tải, trang 38-41, Số tháng 11, 2015
17 01/01/2015 Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Mai Lân. "Ứng xử cơ học của bê tông nhựa trong miền biến dạng nhỏ" Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, TP Đà Nẵng, 7/8/2015
18 01/01/2015 Nguyen Q.T., Di Benedetto H., Sauzéat C. “Linear and nonlinear viscoelastic behaviour of bituminous mixtures”, Materials and Structures, Volume 48, Issue 7, pp 2339-2351, DOI 10.1617/s11527-014-0316-5, 2015
19 01/01/2015 Nguyen Q.T., Di Benedetto H., Sauzéat C. “Effect of fatigue cyclic loading on linear viscoelastic properties of bituminous mixtures”, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 27, Issue 8, 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000996, 2015
20 01/01/2016 Gayte P., Di Benedetto H., Sauzéat C., Nguyen Q.T. "Influence of transient effects for analysis of complex modulus tests on bituminous mixtures", Road Materials and Pavement Design, Volume 17, Issue 2, pp 271-289, DOI: 10.1080/14680629.2015.1067246, 2016
21 01/01/2016 Perraton D., H. Di Benedetto, C. Sauzéat, B. Hofko, A. Graziani, Q.T. Nguyen, S. Pouget, Lily D. Poulikakos, N. Tapsoba, J. Grenfell . "3Dim experimental investigation of linear viscoelastic properties of bituminous mixtures", Materials and Structures, Volume 49, Issue 11, pp 4813-4829, DOI: 10.1617/s11527-016-0827-3, 2016
22 26/11/2016 Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Mai Lân, Hoàng Thị Thanh Nhàn. "The relationship between the 3D linear viscoelastic behavior of binders and asphalt mixes: Experiment and modeling ", Tạp chí Giao thông vận tải, trang 36-38, Số đặc biệt, tháng 11, 2016
23 26/11/2016 Trần Danh Hợi, Nguyễn Quang Tuấn. "Analyzing the results of complex modulus tests on bitumens using dynamic shear rheometer ", Tạp chí Giao thông vận tải, trang 39-41, Số đặc biệt, tháng 11, 2016
24 01/01/2017 Nguyen Q.T., Di Benedetto H., Sauzéat C., Nguyen M.L., Hoang T.T.N, “3D complex modulus tests on bituminous mixture with sinusoidal loadings in tension and/or compression”, Materials and Structures, Mater Struct (2017) 50: 98. doi:10.1617/s11527-016-0970-x, 2017
25 01/08/2017 Trần Danh Hợi, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Quang Phúc. "Mô phỏng mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D", Tạp chí Giao thông vận tải, trang 89-92, Số 8, 2017.
26 01/12/2017 Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Ngọc Lân, Đào Văn Đông, Lương Hùng Mạnh, Phạm Thanh Tùng. "Thực nghiệm đánh giá mô-đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nền đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai", Tạp chí Giao thông vận tải, trang 98-101, Số 12, 2017
27 01/12/2017 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Hùng Mạnh. "Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định mô-đun đàn hồi của lớp bê tông nhựa phụ thuộc nhiệt độ môi trường theo thời gian bằng thí nghiệm FWD", Tạp chí Giao thông vận tải, trang 61-64, Số 12, 2017
28 01/12/2017 Hoàng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Quang Tuấn. "Sử dụng kết quả thí nghiệm đo mô đun động của bitum trong tính toán đàn nhớt kết cấu mặt đường", Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 44-47, Số 12, 2017
29 08/06/2018 Nguyen Q.T., Nguyen M.L., Di Benedetto H., Sauzéat C, Chailleux E., Hoang T.T.N. (2018) "Nonlinearity of bituminous materials for small amplitude cyclic loadings", Road Materials and Pavement Design, DOI: 10.1080/14680629.2018.1465452
30 15/10/2018 Trần Thị Cẩm Hà, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Anh Tuấn, Hoàng Việt Hải. “Ứng xử chịu cắt của lớp phủ bê tông nhựa và vật liệu dính bám epoxy trên bản thép”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 66, 2018.
31 01/11/2018 Perraton D., H. Di Benedetto, C. Sauzéat, Q.T. Nguyen, S. Pouget (2018) "Three-Dimensional Linear Viscoelastic Properties of Two Bituminous Mixtures Made with the Same Binder", Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 30, Issue 11, November 2018
32 01/11/2018 Bùi Văn Phú, Nguyễn Quang Tuấn. “Tính toán kết cấu áo đường mềm bằng phần mềm phần tử hữu hạn ABAQUS”, Tạp chí Giao thông vận tải, trang 86-89, Số 11, 2018.
33 15/11/2018 La Van Cham, Nguyen Quang Tuan, Luong Xuan Chieu. "Effect of SBS on the mechanical properties of bitumen", Tạp chí Giao thông vận tải, trang 245-247, Số đặc biệt, tháng 11, 2018
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 01/12/2017 01/01/2019 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/01/2018 A. Graziani, H. Di Benedetto, D. Perraton, C. Sauzéat, B. Hofko, Q. T. Nguyen, S. Pouget, L. D. Poulikakos, N. Tapsoba, J. Grenfell, A. Cannone Falchetto, M. Wistuba, C. Petit. (2018) Chapter 3 "Three-Dimensional Characterisation of Linear Viscoelastic Properties of Bituminous Mixtures", pp 75-125, In Book: Testing and Characterization of Sustainable Innovative Bituminous Materials and Systems. RILEM State-of-the-Art Reports, Vol 24, Springer, ISBN 978-3-319-71022-8