Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

2016-10-04-130907

ThS Nguyễn Thái Linh

0976231677
Thailinh.303@gmail.com
  • Ổn định bờ dốc;
  • Ổn định nền móng công trình;
  • Nghiên cứu sự làm việc cọc đất xi măng kết hợp lưới Địa kỹ thuật cường độ cao trong xử lý nền đất yếu cho xây dựng giao thông
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Đánh giá khả năng hóa lỏng nền do tải trọng động đất theo kết quả SPT
2 SO SÁNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HÓA LỎNG DO TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN - Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015
3 Nghiên cứu sức chống cắt của đất bằng thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) và ứng dụng trong phân tích ổn định nền đường đắp trên đất yếu
4 Paralink technology − method of soft soil stabilization by the soil cement pile with high tensile geosynthetics, Proceedings of the IVth All-Russian symposium with participation of foreign scientists, dedicated to the 90th anniversary of Academician Nikolay Logatchev Irkutsk, 2019, October 14−15.
5 Nghiên cứu độ lún hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao trên mô hình thực nghiệm
6 Thiết lập tỷ lệ mô hình thực nghiệm trong phòng hợp lý phục vụ nghiên cứu ứng xử hệ trụ đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao, Tạp chí Địa kỹ thuật số 1, 2020.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.