Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

anh-duong-092017

PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Dương

989587123
ntbachduong@utc.edu.vn
  • Kết cấu công trình bến cảng, ứng xử động đất trong công trình bến cảng, kết cấu công trình bến lắp ráp nhanh
  • Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đất hiện đại trong xây dựng nền đường đắp, kho bãi cho cảng
  • Nghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu mới và giải pháp khoa học - công nghệ trong Quy hoạch, Quản lý, Khai thác Cảng hiệu quả
  • Chẩn đoán, đánh giá kết cấu công trình cảng, đường thủy
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 Nghiên cứu tính toán thiết kế kết cấu công trình bến cảng biển lắp ráp nhanh trong phát triển kinh tế biển ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2009-04-99, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội (Chủ nhiệm).
2 Nghiên cứu cơ sở hạ tầng, thiết bị cảng khi khai thác tàu giảm tải ra, vào các tuyến luồng hàng hải vào khu vực Hải Phòng và khu vực cảng biển nhóm 5, Cấp Bộ (Chủ nhiệm, đang thực hiện 2018).
3 Nghiên cứu mô hình công trình bến lắp ráp nhanh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số T2007-CT-09, Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội (Chủ nhiệm).
4 Thiết kế phân đoạn bến lắp ráp nhanh mẫu cho phát triển kinh tế biển Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số T2009-CT-06, Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội (Chủ nhiệm).
5 Nghiên cứu ứng dụng các mô hình cơ học đất phù hợp cho các công trình thủy trên nền đất yếu tại Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số T2017-CT-99 (Chủ nhiệm7).
6 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu đê bán nguyệt trong xây dựng công trình chỉnh trị cửa sông ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số DT144003, Hà Nội (Tham gia).
7 Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng, Đề tài cấp tỉnh theo quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 18/07/2014, Hợp đồng dịch vụ tư vấn 07/HDTV-SC ngày 06/04/2015 và Hợp đồng kinh tế số HKTVDL25/2015/HĐCG-IBS (Tham gia).
8 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số DT 174049 (Tham gia).
9 Phát triển dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017, Hợp đồng thực hiện đề tài Khoa học và công nghệ số 123/HĐ-SKHCNCB ngày 07/03/2017, Thuyết minh đề tài đã ký (Tham gia, đã nghiệm thu).
10 Tiêu chuẩn kiểm định bến cảng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số DT TC1704, Cấp Bộ (Thư ký).
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 25/06/2009 01/09/2009 Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany Tham quan, thực tập tại Trường Tham quan hệ thống giao thông Châu Âu
2 01/01/2010 31/03/2010 Waseda University, Tokyo, Japan Nghiên cứu phân tích tĩnh và động cho bến cầu tàu chịu ảnh hưởng của động đất Tham quan một số công trình cảng và cầu tại Nhật Bản
3 22/11/2018 01/12/2018 Cairo, Egypt GeoMEast 2018
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 Nguyễn Thị Bạch Dương, Áp dụng các mô hình đất hiện đại cho xây dựng các công trình đê, kè, nền bãi cảng khu vực dự án Nam Đình Vũ – Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, ISSN: 1859 3097, Tập 17, Số 4, Trang 462467, Năm 2017.
2 Nguyễn Thị Bạch Dương, Xác định các thông số đặc trưng cho mô hình cơ học đất hiện đại tại Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT ISSN 0866-7012 (2354-0818), Số 10, Trang 103106, Năm 2017
3 Nguyễn Thị Bạch Dương, Xây dựng các mô hình thi công lắp dựng bến lắp ráp nhanh, Hội nghị Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Hàng Hải 2016, ISBN: 978-604-937-127-1, Trang 306316, Năm 2016.
4 Nguyễn Thị Bạch Dương, Phân tích tĩnh và động cho bến tường cừ có neo chịu ảnh hưởng của động đất theo phương pháp thiết kế dựa trên tính năng và ứng dụng phần mềm Plaxis cho bài toán này, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải, 1859-316X, Số 45, Trang 6568, Năm 2016.
5 Nguyễn Thị Bạch Dương, Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý và khai thác cảng Việt Nam theo một số chỉ tiêu cơ bản, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải, 1859-316X, Số 44, Trang 912, Năm 2015.
6 Nguyễn Thị Bạch Dương và Phạm Văn Trung, So sánh sự khác nhau khi ứng dụng phần mềm Plaxis 2D và 3D cho bài toán đắp đường trên nền đất yếu, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải, ISSN 1859-316X, Số 37, Trang 5864, Năm 2014.
7 Nguyễn Thị Bạch Dương, Ứng dụng Plaxis 3D cho bài toán xử lý sự cố lún sụt khi đắp nền kho bãi trong cảng, nền đường trên nền đất yếu, Hội nghị quốc tế 40 năm hợp tác Việt Nhật, ISBN: 978-604-82-0053-4, Tập 1, Trang 137246, Năm 2013.
8 Nguyễn Thị Bạch Dương, Nghiên cứu và ứng dụng tính toán bến cầu tàu theo phương pháp thiết kế kháng chấn dựa trên năng lực, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Số đăng ký KHXB:1112-2011/CXB/006-15/KHTNCN ngày 7/10/2011, Quyển số 6, Trang 180188, Năm 2011.
9 Nguyễn Thị Bạch Dương, Phân tích tĩnh và động cho bến cầu tàu chịu ảnh hưởng của tải trọng động đất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải, ISSN 1859-316X, Số 27, Trang 7477, Năm 2011.
10 Nguyễn Thị Bạch Dương, Các liên kết chính trong công trình bến lắp ráp nhanh (tiếp), Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT, ISSN 0866-7012, Số 11, Trang 4243 và 38, Năm 2009.
11 Nguyễn Thị Bạch Dương, Các liên kết chính trong công trình bến lắp ráp nhanh, Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012, Số 5, Trang 3032 và 19, Năm 2009.
12 Nguyễn Thị Bạch Dương, Phương pháp thiết kế và ứng dụng kết cấu lắp ráp nhanh cho xây dựng cảng biển, Tạp chí Biển và Bờ, Số 1+2, Trang 2534, Năm 2009.
13 Nguyễn Thị Bạch Dương, Trình tự thi công lắp ráp bến lắp ráp nhanh, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, ISSN 1859-2724, Số 24, Trang 2328, Năm 2008.
14 Nguyễn Thị Bạch Dương, Cấu tạo công trình bến lắp ráp nhanh, Tạp chí Hàng Hải, ISSN 0868-314X nay sát nhập 0866-7012 (2354-0818), Số 4, Trang 3740, Năm 2008.
15 Nguyễn Thị Bạch Dương, Giải pháp kết cấu mới cho công trình cảng biển, Tạp chí Hàng Hải, ISSN 0868-314X, nay sát nhập ISSN 0866-7012 (2354-0818), Số 3, Trang 4246, Năm 2008.
16 Nguyễn Thị Bạch Dương, Giải pháp kết cấu cho công trình cảng biển nước sâu, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, ISSN 1859-2724, Số 12, Trang 180185, Năm 2005.
17 Nguyễn Thị Bạch Dương, Một vài vấn đề về công trình bến lắp ráp nhanh, Tạp chí thông tin khoa học kỹ thuật hàng hải 1 (nay là ISSN 1859-2663), Số 2, Trang 7280, Năm 2000.
18 01/01/2019 Nguyen Thi Bach Duong, Nguyen Huu Hung, Nguyen Anh Dan (2018), Research on Impact Vibration Test Method for Port Substructure in Viet Nam, Dynamic Soil-Structure Interaction for Sustainable Infrastructures, Sustainable Civil Infrastructures ISBN 978-3-030-01919-8 (ISBN 978-3-030-01920-4 (eBook)), ISSN 2366-3405 (ISSN 2366-3413 electronic), https://doi.org/10.1007/978-3-030-01920-46, pages 174, Springer Nature Switzerland AG 2019.
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Đỗ Văn Thanh Học viên
2 Bùi Mạnh Cường Học viên
3 Đỗ Xuân Việt Học viên
4 Châu An Lành Học viên
5 Đặng Thị Thu Hiền Nghiên cứu sinh
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Nguyễn Viết Trung (Chủ biên), Nguyễn Thị Bạch Dương, Phân tích kết cấu hầm và tường cừ bằng phần mềm Plaxis, Nhà xuất bản GTVT, Năm 2010.
2 Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Thị Bạch Dương, Công trình bến cảng Phần 1, Giáo trình, Nhà xuất bản GTVT, Năm 2013.
3 Nguyễn Thị Bạch Dương, Công trình bến cảng Phần 2, Giáo trình, Nhà xuất bản GTVT, Năm 2017.
4 Nguyễn Thị Bạch Dương, Bài giảng môn học Quy hoạch Kiến trúc Cảng, Trường đại học Giao thông Vận tải, Năm 2007.
5 Nguyễn Thị Bạch Dương, Bài giảng môn học Công trình bến cảng biển F1, Trường đại học Giao thông Vận tải, Năm 2009.
6 Nguyễn Thị Bạch Dương, Bài giảng môn học Công trình bến cảng biển F2, Trường đại học Giao thông Vận tải, Năm 2009.
7 Nguyễn Thị Bạch Dương,Vũ Minh Tuấn, Bài giảng môn học công nghệ thi công cảng - đường thuỷ, Tập I, Tập II, Trường đại học Giao thông Vận tải, Năm 2014.