Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

mi trà

ThS Nguyễn Thị Mi Trà

0987757635
nguyenmitra@utc.edu.vn
  • Công nghệ xây dựng đường ô tô.
  • Bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 28/12/2016 Chủ trì đề tài cấp trường, mã số T2016-CT-76:"Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm của viện Asphalt(AI) trong điều kiện Việt Nam"
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 08/09/2013 "Phân tích kết quả và đề xuất áp dụng kết quả theo dõi dài hạn thử nghiệm mặt đường giao thông vùng Đồng bằng và Trung du Bắc bộ", Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 43-Tháng 9/2013,đồng tác giả
2 10/08/2015 "Tổng hợp kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhựa đường đến các bệnh ung thư ", mục thông tin khoa học, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 47-Tháng 8/2015
3 10/10/2016 "Phân tích phương pháp thiết kế kết cấu áo đường của viện Asphalt và khả năng ứng dụng ở Việt Nam ", Tạp chí Cầu đường Việt Nam, tháng 10/2016
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.