Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Nguyen-Thi-Tuyet-Trinh2016

PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

+84912150012
tuyettrinh@utc.edu.vn
  • Nghiên cứu kết cấu thép mới
  • Nghiên cứu độ bền lâu của kết cấu thép
  • Nghiên cứu thiết kế kháng chấn cho công trình
  • Công trình giao thông đô thị
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 01/07/2007 T2005-CT-07, Trường ĐH GTVT, "Áp dụng cọc ống thép đường kính lớn cho móng trụ cầu". Chủ nhiệm đề tài
2 01/10/2009 Đề tài khoa học của NCS, Trường ĐH GTVT, "Thiết kế kháng chấn cho móng cọc ống thép dạng giếng ở Việt Nam". Chủ nhiệm đề tài
3 01/01/2012 Bộ GTVT, Biên soạn mới Tiêu chuẩn “Thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng”. Chủ nhiệm đề tài
4 01/06/2012 EEC8.6; Đề tài KHCN thuộc Dự án Giáo dục đại học II, "Nghiên cứu ứng dụng thép chịu thời tiết áp dụng cho xây dựng cầu ở Việt Nam". Thành viên
5 01/08/2013 Bộ GTVT, Biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia “Kết cấu cọc ván thép trong công trình giao thông - Yêu cầu thiết kế”. Chủ nhiệm đề tài
6 01/05/2014 Bộ GTVT, Biên soạn Tiêu chuẩn Quốc gia “Kết cấu cầu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu”. Chủ nhiệm đề tài
7 01/06/2014 Bộ GTVT, Biên soạn Tiêu chuẩn Quốc gia “Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường bộ -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử". Chủ nhiệm đề tài
8 01/07/2014 T2014-CT-19, Trường ĐH GTVT, "Nghiên cứu khả năng áp dụng cọc vít đường kính lớn trong điều kiện địa chất Hà Nội". Chủ nhiệm đề tài
9 01/09/2014 DT144006, Bộ GTVT, "Nghiên cứu công nghệ bảo vệ cọc thép trong điều kiện khí hậu và môi trường Việt Nam". Chủ nhiệm đề tài
10 01/06/2015 Bộ GTVT, "Nghiên cứu công nghệ chống ăn mòn gối thép tiên tiến cho công trình cầu phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam". Chủ nhiệm đề tài
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/01/2003 Trường ĐH Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 Sự khác nhau về phương pháp xem xét lực địa chấn thiết kế giữa Tiêu chuẩn AASHTO LRFD 1998 và Tiêu chuẩn Nhật Bản. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2009
2 Nghiên cứu sức kháng cọc ống thép trong điều kiện địa chất Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2012
3 Đánh giá khả năng ứng dụng thép chịu thời tiết qua kết quả thử nghiệm ban đầu ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2013
4 Nghiên cứu áp dụng công nghệ tường thép liên tục trong đất NS-Box cho công trình ngầm ở TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2013
5 Nghiên cứu hiệu quả áp dụng móng cọc ống thép dạng giếng cho công trình cầu có kết cấu nhịp trung bình. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. ISSN 1859-2724. 2013
6 Cầu nhẹ - Giải pháp tổ chức giao thông hiệu quả tại Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. ISSN 1859-2724. 2013
7 Kết quả điều tra tình trạng của thép chịu thời tiết áp dụng ở cầu Chợ Thượng. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2014
8 Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả công nghệ bảo vệ cọc thép ở Nhật Bản. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2014
9 Nghiên cứu khả năng áp dụng cọc vít đường kính lớn trong điều kiện địa chất Hà Nội. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. ISSN 1859-459X. 2014
10 Một số vấn đề cơ bản khi thiết kế công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Người Xây dựng. ISSN 0866-8531. 2015
11 Phân tích ứng xử của cầu dầm I liên hợp kiểu mới không có dầm ngang trung gian. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012.2015
12 Phân tích đánh giá trạng thái ăn mòn của thép chịu thời tiết tại các vị trí liên kết của cầu Chợ Thượng. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2015
13 Nghiên cứu đánh giá các giải pháp chống ăn mòn tiên tiến cho gối thép của công trình cầu ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 0866-7012. 2016
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo. Nhà xuất bản Xây dựng. 2005
2 Giáo trình thiết kế các phương án cầu. Nhà xuất bản Xây dựng. 2009
3 Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép (Sách song ngữ). In tại Nhật Bản. 2009
4 Ví dụ tính toán cầu dầm liên hợp. Nhà xuất bản Xây dựng. 2011
5 Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Nhà xuất bản Xây dựng. 2012
6 Hướng dẫn sử dụng Thép chịu thời tiết cho công trình cầu ở Việt Nam (Sách song ngữ). Nhà xuất bản Khoa học công nghệ. 2012
7 Cầu Thành phố. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. 2013
8 Cầu Thép. Nhà xuất bản Xây dựng. 2013
9 Kết cấu thép hiện đại trong công trình giao thông đô thị. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. 2014
10 Hướng dẫn thiết kế và ví dụ tính toán móng cọc ống thép dạng giếng. Nhà xuất bản Xây dựng. 2015