Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

thầy Kiên

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

02437661775
ntkien@utc.edu.vn
  • 1. Cơ học vật liệu, xác định và đánh giá tính chất có hiệu của vật liệu nhiều pha có cấu trúc phức tạp.
  • 2. Mô phỏng, tính toán số kết cấu chịu tác dụng của tải trọng động.
  • 3. Biến dạng dẻo kim loại trong gia công.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Conduction in2-D and 3-D dimensional spherically-symmetric anisotropic-coating inclusion composites. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2020.103352). International Journal of Engineering Science (SCI), Volume 154, [2020]. ISSN 0020-7225.
2 A flexible homogenization method for the effective elastic properties of cement pastes with w/c effect. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2020.106106). Cement and Concrete Research (SCI), Volume 134, [2020]. ISSN 0008-8846.
3 Macroscopic elastic moduli of spherically-symmetric-inclusion composites and the microscopic stress-strain fields. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2019.04.016). International Journal of Solids and Structures (SCI), Volume 169, [2019], Pages 141-165. ISSN 0020-7683.
4 The microscopic conduction fields in the multi-coated sphere composites under the imposed macroscopic gradient and flux fields (DOI: https://doi.org/10.1007/s00033-018-1062-2). Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Physik ZAMP (SCI). 70:24, [2019]. ISSN 0044-2275.
5 The variability of dynamic responses of beams resting on elastic foundation subjected to vehicle with random system parameters (DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2018.11.018). Applied Mathematical Modelling (SCIE), Volume 67, [2019], Pages 676-687. ISSN 0307-904X
6 Equivalent inclusion approach and approximations for conductivity of isotropic matrix composites with sphere-like, platelet, and fibrous fillers (DOI: https://doi.org/10.1177/0731684418772911). Journal of Reinforced Plastics and Composites (SCIE), Volume 37, Issue 14, [2018], Pages 968-980. ISSN 0731-6844.
7 Polarization approximations for macroscopic conductivity of isotropic multicomponent materials (DOI: 10.1016/j.ijengsci.2015.08.006). International Journal of Engineering Science (SCI), Volume 97, [2015], Pages 26-39. ISSN 0020-7225.
8 Equivalent-inclusion approach and effective medium estimates for elastic moduli of two-dimensional suspensions of compound inclusions (DOI: 10.1080/14786435.2014.978831). Philosophical Magazine (SCI), Volume 94, Issue 36, [2014], Pages 4138-4156. ISSN 1478-6435.
9 A Fourier based numerical method for computing the dynamic permeability of periodic porous media (DOI: 10.1016/j.euromechflu.2012.07.004). European Journal of Mechanics - B/Fluids (SCI), Volume 37, January–February [2013], Pages 90-98. ISSN 0997-7546.
10 The numerical calculation of statically admissible slip-line field for plane strain compression of a three-layer symmetric strip between rigid plates. Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 59, No. 1 [2021], pp. 110-124. ISSN 2525-2518. DOI: 10.15625/2525-2518/59/1/15261
11 Size dependent of the effective conductivity of composite with imperfect interfaces. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 42, No. 4 [2020], pp. 375-383. ISSN 0866-7136. https://doi.org/10.15625/0866-7136/14875
12 Effective conductivity of isotropic composite with Kapitza thermal resistance. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 40, No. 4 [2018], pp. 377-385. ISSN 0866-7136. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/12936
13 POLARIZATION VERSUS MORI-TANAKA APPROXIMATIONS FOR EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF ISOTROPIC COMPOSITES. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 40, No. 1 [2018], pp. 79 – 87. ISSN 0866-7136. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/10572
14 Fast Fourier Transformation method for computing the permeability of periodic porous media. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 39, No. 2 [2017], pp. 121 – 133. ISSN 0866-7136.
15 FFT SIMULATIONS AND MULTI-COATED INCLUSION MODEL FOR MACROSCOPIC CONDUCTIVITY OF 2D SUSPENSIONS OF COMPOUND INCLUSIONS. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 37, No. 3 [2015], pp. 169 – 176. ISSN 0866-7136.
16 ESTIMATING EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF UNIDIRECTIONAL TRANSVERSELY ISOTROPIC COMPOSITES. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 35, No. 3 [2013], pp. 203 – 213. ISSN 0866-7136.
17 Equivalent inclusion approach and approximations for thermal conductivity of composites with fibrous fillers (DOI:10.1007/978-981-10-7149-2_29). Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics [2017] pp 431-437
18 A numerical solution for the axisymmetric flow of a plastic tube on a rigid fibre. Journal of Physics Conference Series (Scopus) 885(1):012018 · August [2017]. ISSN 1742-6588. DOI: 10.1088/1742-6596/885/1/012018
19 PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CHỊU UỐN CỦA BẢN ĐA GIÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BIÊN. Tạp chí khoa học giao thông vận tải. Số 54. 31/10/2016.
20 A numerical method coupling and NEXP FFT methods for computing the Overall response of nonlinear composites. ICCS16, International Conference on Composite Structures, Porto, 28-30 June, 2011.
21 Effective properties of nonlinear power law elastic periodic composites. Int. Conf. Theoret. Appl. Mech. (ICTAM 08), Adelaide, Australia (2008).
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 18/01/2019 Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần: ứng xử tuyến tính. ISBN 978-604-82-2707-4. Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.
2 01/02/2021 Động lực học công trình. ISBN 978-604-76-2355-6. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2021.