Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

62092133_10215755562375042_5993743783462699008_o

PGS.TS. Nguyễn Viết Thanh

0913080860
vietthanh@utc.edu.vn
  • 1. Thủy động lực và vận chuyển bùn cát trong sông và vùng cửa sông và ven biển.
  • 2. Kỹ thuật công trình cảng, công trình cửa sông và và ven biển.
  • 3. Kết cấu mới trong công trình cửa sông và ven biển.
  • 4. Mô phỏng toán về thủy động lực và bùn cát vùng cửa sông và ven biển
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 01/11/2007 Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở năm 2007. “Nghiên cứu diễn biến mặt cắt bãi biển dưới tác động của dòng bùn cát vuông góc với bờ tại một số trọng điểm xói lở Việt Nam”. Mã số T2007-CT-10
2 31/08/2008 Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở năm 2008. “Nghiên cứu ứng dụng chương trình CRESS để tính toán các thông số sóng ven bờ”. Mã số T2008-CT-10
3 31/12/2014 Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ GTVT năm 2014. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu đê bán nguyệt trong xây dựng công trình chỉnh trị cửa sông ở Việt Nam. Mã số DT144003
4 31/12/2014 Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở năm 2014. “Mô hình thủy động lực và vận chuyển bùn cát cửa Định An, Sông Hậu”, mã số T2014-CT-15
5 19/12/2016 Chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở năm 2016. “Nghiên cứu nguyên nhân gây bồi lấp bể cảng và luồng tàu vào cảng cá Phan Thiết, Bình Thuận bằng mô hình toán”. Mã số T2016-CT-80
6 29/03/2017 Chủ trì biên soạn Đề tài biên soạn tiêu chuẩn cơ sở TCSS02:2017/CHHVN “Đê chắn sóng – Yêu cầu thiết kế”
7 06/09/2017 Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ GTVT năm 2016. Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với kết cấu đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển. Mã số DT163051
8 06/06/2018 Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ GTVT năm 2017 “Nghiên cứu giải pháp công nghệ mới chống xói chân công trình chỉnh trị sông và công trình giao thông ven biển ở Việt Nam”. Mã số: DT174043
9 09/10/2018 Chủ nhiệm đề tài nhánh "Nghiên cứu bằng mô hình toán về chế độ thủy động lực học và hiệu quả giảm sóng công trình bảo vệ, tái tạo bãi biển Ba Làng, Nha Trang, Khánh Hòa" thuộc nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư cấp nhà nước Việt Nam - Pháp “Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”. NĐT.24.FRA/2016
10 31/07/2019 Chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu đánh giá lớp bùn loãng và xác định cao độ đáy chạy tàu thuộc Dự án cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải". Đề tài do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy đặt hàng Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện
11 28/12/2019 Chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An". Đề tài do Chi nhánh Công ty Cổ phần Danatol tại Nghệ An đặt hàng Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 05/04/2014 11/04/2014 Waseda University, Tokyo, Japan Technical code and design of harbour facilities
2 25/10/2015 28/10/2015 Hohai University, Nanjing, China Research on Coastal Engineering and Sediment transport
3 04/07/2016 15/07/2016 Port and Airport Research Institute, Japan Joint Research Project on Counter Measures for Siltation in Navigation Channels
4 21/01/2018 27/01/2018 National Institute for Land and Infrastructure Management, Japan Joint Research Project on Development of Vietnamese Technical Standards for Port Facilities
5 05/08/2018 10/10/2018 Mekong River Commission, Vientiane, Laos Standardization of a vessel and waterway classification in the Mekong River Basin (part 1)
6 12/12/2018 14/12/2018 Mekong River Commission, Vientiane, Laos Standardization of a vessel and waterway classification in the Mekong River Basin (part 2)
7 19/12/2018 22/12/2018 Phnom Penh, Cambodia 16th Asean - Japan Port Technical Group Meeting
8 02/06/2019 08/06/2019 Tokyo and Kobe, Japan Japan Port Alumni 2019
9 12/02/2020 14/02/2020 Manila, Philippines 17th Asean - Japan Port Technical Group Meeting & Seminar on Maintenance of Navigation Channels in ASEAN
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 06/09/2011 Nguyen Viet Thanh, Zheng Jinhai, Luong Phuong Hau (9/2011). Morphological evolution of navigation channel in Dinh An estuary, Vietnam. The 7th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Sept. 6~8, 2011, Tsinghua University, Beijing, China,486-492pp. ISBN 978-7-89444-548-3
2 16/10/2011 ZHENG Jinhai, NGUYEN Viet Thanh, ZHANG Chi (3/2011). Spectral wave transformation model for simulating refraction-diffraction with strongly reflecting coastal structures. Acta Oceanologica Sinica, A Journal of The Chinese Scoiety of Oceanography, Volume 30, No.2, 2011, p.25-32, [DOI: 10.1007/s13131-011-0102-y], ISSN: 0253-505X (SCIE).
3 24/11/2011 Nguyen Viet Thanh, Zheng Jinhai, Luong Phuong Hau (11/2011). 上游水库对越南红河下游段河床演变的影响. 第八届全国泥沙基本理论研究学术讨论会论文集,中国, 南京,p. 203-208. ISBN: 987-7-5630-2812-2.
4 12/07/2012 NGUYEN Viet Thanh and ZHENG Jinhai (2012). Preliminary study of regulation schemes for navigation channel in Dinh An Estuary, Vietnam. In: Advances in Hydrology and Hydraulic Engineering, Part 1, Applied Mechanics and Materials Vols. 212-213 (2012) pp 117-122, [doi:10.4028/www.scientific.net/ AMM.212-213.117], ISBN-13:987-3-03785-486-0, Trans Tech Publication (EI).
5 18/10/2012 Nguyen Viet THANH, ZHENG Jinhai, ZHANG Chi (2012) Beach profiles characteristics along Giao Thuy and Hai Hau coasts, Vietnam: A field study. China Ocean Engineering, Vol. 26, No. 4, pp. 699-712 (SCIE).
6 10/04/2013 NGUYEN Viet-Thanh, ZHENG Jinhai, ZHANG Jisheng (2013). Mechanism of back siltation in navigation channel in Dinh An Estuary, Vietnam. Water Science and Engineering, Apr. 2013, Vol. 6, No. 2, 178-188, [doi:10.3882/j.issn.1674-2370.2013.02.006], ISSN: 1674-2370. (ESCI)
7 08/09/2013 Nguyen Thanh Trung and NGUYEN Viet Thanh (9/2013). Causes and Failure Mechanics of Seawall in Cua Tung Beach, Vietnam. Vol 6. Maritime Hydraulics and Coastal Engineering, Coastal and offshore structures. In Proceedings of the 35th IAHR World Congress, Sep 8-13, 2013, Chengdu, China, ISBN: 978-7-302-33544-3.
8 08/09/2013 Nguyen Viet Thanh, Vu Minh Tuan, Nguyen Anh Dan, Nguyen Viet Trung, Zheng Jinhai (2013). Overview of Estuary Research and Waterway Engineering in Vietnam. Proceedings of the 35th IAHR World Congress, Sep 8-13, 2013, Chengdu, China, ISBN: 978-7-302-33544-3.
9 09/10/2013 XUE Mi-an, LIN Peng-zhi, ZHENG Jin-hai, MA Yu-xiang, YUAN Xiao-li and Viet-Thanh NGUYEN (2013). Effects of Perforated Baffle on Reduc ing Sloshing in Rectangular Tank: Experimental and Numerical Study. China Ocean Engineering, Vol. 27, No. 5, pp. 615 – 628, DOI 10.1007/s13344-013-0052-6, ISSN 0890-5487, (SCIE).
10 16/10/2013 Wang Gang, Viet Thanh NGUYEN, Zheng Jinhai, Dong Guohai, Ma Xiaozhou, Ma Yuxiang (2013). Disintegration of Linear Edge Waves. China Ocean Engineering, Volume 27, Issue 4, pp 557-562, [DOI 10.1007/s13344-013-0047-3], ISSN: 0890-5487, (SCIE).
11 20/03/2014 Nguyễn Viết Thanh (2014). Mô hình thủy động lực và vận chuyển bùn cát ba chiều cửa Định An, Sông Hậu. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 43 3/2014, p. 03-08, ISSN 1859-2724
12 08/09/2014 NGUYEN Viet Thanh (9/2014). Characteristics of crescent bars in Dinh An estuary, Hau River, Vietnam. Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam. ISBN 978604821338-1.
13 08/09/2014 Dang Dong Nguyen, NGUYEN Viet Thanh (9/2014). The influence of enlargement of Quan Chanh Bo channel on hydrodynamic and sediment transport in Dinh An estuary, Vietnam. Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam. ISBN 978604821338-1.
14 09/11/2014 Nguyễn Viết Thanh (2014). Đê bán nguyệt giải pháp kinh tế cho kết cấu công trình chỉnh trị cửa sông ven biển. Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT, Số 11/2014, p.31-34, ISSN 2354-0818.
15 28/12/2014 Nguyễn Viết Thanh (2014). Áp lực sóng tác dụng lên bán nguyệt. Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT, Số 12/2014, p.24-28, ISSN 2354-0818.
16 07/09/2015 YVES LACROIX, MINH TUAN VU,VAN VAN THAN, VIET THANH NGUYEN. Modelling the effect of geotextile submerged breakwater on hydrodynamics in La Capte beach. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coast and Rivers, Sep 7-8th, 2015, ISBN 978-604-82-1531-6
17 07/09/2015 Nguyen Viet Thanh, Nguyen Anh Tuan (2015). Back siltation change in Ha Nam navigation channel, Hai Phong, Vietnam. Vietnam - Japan Workshop on Estuaries, Coast and Rivers, Sep 7-8th, 2015, ISBN 978-604-82-1531-6.
18 03/11/2015 Nguyễn Anh Dân, Nguyễn Viết Thanh (2015). Phân tích ảnh hưởng của tải trọng môi trường tác dụng lên các kết cấu công trình biển cố định dạng Jacket. Hội nghị khoa học giảng viên trẻ Khoa Công trình 2015, Trường Đại học GTVT, p. 99-105, ISBN: 978-604-76-0689-4.
19 03/11/2015 Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Viết Thanh (2015). Nguyên nhân gây mất cát biển và giải pháp phục hồi. Hội nghị khoa học giảng viên trẻ Khoa Công trình 2015, Trường Đại học GTVT, p. 99-105, ISBN: 978-604-76-0689-4.
20 06/07/2016 Nguyen Viet Thanh, Le Minh Long (2016). Ảnh hưởng của tính chất đất yếu đến cường độ cọc xi măng đất. Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT, số 7/2016, p.87-90, ISSN 2354-0818.
21 18/09/2016 Nguyen Viet Thanh, Do Minh Dat, Vu Minh Tuan (2016). Back siltation in Bach Dang navigation channel, Nam Trieu Estuary, Vietnam. River Sedimentation – Wieprecht et al. (Eds) NXB Taylor & Francis Group, London, p. 1222-1228, ISBN 978-1-138-02945-3
22 26/10/2016 Chi Zhang, Titi Sui, Jinhai Zheng, Mingxiao Xie, Viet Thanh Nguyen (2016). Modelling wave-induced 3D non-homogeneous seabed response. Applied Ocean Research 61 (2016) 101–114. (SCIE).
23 26/11/2016 Nguyen Viet Thanh (2016). Study of the improvement regulation schemes for Phan Thiet fishing port, Binh Thuan, Vietnam. The Transport Journal, Special Issue, p.242-245.
24 28/11/2016 Mengjie Xiong, Gang Wang, Jinhai Zheng, Junliang Gao, Nguyen Viet Thanh (2016). Analytic Arrival-Time Prediction Method for the Largest Wave of Tsunami Trapped by Parabolic Oceanic Ridges. Journal of Earthquake and Tsunami. Vol. 11, No. 2 (2017) 1740004 (18 pages) (SCIE)
25 09/10/2017 Minh Tuan Vu, Yves Lacroix, Viet Thanh Nguyen. Investigating the impacts of the regression of Posidonia oceanica on hydrodynamics and sediment transport in Giens Gulf.Ocean Engineering, 146 (2017), p.70–86. (SCIE, IF = 1,894).
26 06/06/2018 Minh Tuan Vu, Yves Lacroix, Viet Thanh Nguyen. Empirical Equilibrium Beach Profiles Along the Eastern Tombolo of Giens. Journal of Marine Science and Application, June 2018, Volume 17, Issue 2, pp 241–253. (ESCI-ISI, IF = 0,288).
27 05/07/2018 Minh Tuan Vu, Yves Lacroix, Viet Thanh Nguyen. Investigating the effects of sea-level rise on morphodynamics in the western Giens tombolo, France. IOP Conference Series Earth and Environmental Science 167(1):012027, July 2018 (Scopus indexed)
28 26/09/2018 Nguyen Viet Thanh, N. Van Thin, P. Dang Hieu, N. Thi Hai Ly, N. Trung Viet, and Vu Minh Tuan. Application numerical wave channel study of wave and detached breakwater interaction in Ba Lang beach, Nha Trang coast. International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018) Sept. 26 - 28th, 2018, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-82-2483-7.
29 19/06/2019 Minh Tuan Vu, Viet Thanh Nguyen, Yves Lacroix. Hydrodynamics and Sediment Transport Studies of the Nourishment of Ceinturon Beach, France. ISOPE 2019, Proceedings of the Twenty-ninth (2019) International Ocean and Polar Engineering Conference Honolulu, Hawaii, USA, June 16-21, 2019. (Indexed by Scopus).
30 08/08/2019 Nguyen Viet Thanh, Vu Minh Tuan, Nguyen Hoang Khuyen, Nguyen Quoc Trinh. Numerical simulation of wave transformation in Ganh Rai Bay, Vietnam
31 27/09/2019 Minh Tuan Vu, Viet Thanh Nguyen, Trung Viet Nguyen. Predicting the Effect of Submerged Breakwaters on Hydrodynamics and Sediment Transport-Case Study of Ba Lang Beach (Nha Trang, Vietnam), APAC 2019, Sep 2019, Hanoi, Vietnam, p.921-92.
32 27/09/2019 V. T. Nguyen, M. T. Vu, V. T. Nguyen. Evaluation of Beach Nourishment Performance in Ba Lang Beach Using Numerical Modelling. APAC 2019, Sep 2019, Hanoi, Vietnam, p.609-616.
33 27/09/2019 Nguyen Viet Thanh, Do Minh Dat. Experiment Study on the Performance of a Submerged Modified Pile Supported Inclined Breakwater. APAC 2019, Sep 2019, Hanoi, Vietnam, p.1007-1011.
34 09/11/2019 Sustainable Development on Islands of Vietnam. International conference on Silk Road Archipelagos Islands in the Belt and Road Initiative. Fuzhou, China
35 21/02/2020 Minh Tuan Vu, Yves Lacroix, Van Van Than, Viet Thanh Nguyen. Prediction of shoreline changes in Almanarre beach using geospatial techniques. Indian Journal of Geo Marine Sciences, Vol. 49 (02), February 2020, pp. 207-217 (SCIE).
36 13/07/2020 Javed Mallick, Ahmed Ali Bindajam, Saeed AlQadhi, Mohd Ahmed, Hoang Thi Hang, Nguyen Viet Thanh. A comparison of four land surface temperature retrieval method using TERRA-ASTER satellite images in the semi-arid region of Saudi Arabia. Geocarto International (Published online: 13 Jul 2020).
37 05/10/2020 Phung Dang Hieu ,Vinh Ngoc Phan, Viet Trung Nguyen, Thanh Viet Nguyen & H. Tanaka Numerical study of nearshore hydrodynamics and morphology changes behind offshore breakwaters under actions of waves using a sediment transport model coupled with the SWASH model. Coastal Engineering Journal, Volume 62, 2020 - Issue 4, p. 553-565.
38 12/12/2020 Minh Tuan VU, Yves LACROIX, Viet Thanh NGUYEN. Etude numérique de l’effet de l’installation de brise-lames submergés sur l’hydrodynamique et le trait de côte de la plage de Bona, Hyères, France. XVIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil. Le Havre 2020, Thème 1 – Hydrodynamique côtière, p. 159-166. (DOI:10.5150/jngcgc.2020.018).
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 30/12/2013 07/07/2014 Đặng Đồng Nguyên Học viên The influence of enlargement of Quan Chanh Bo to hydrodynamic and sediment transport in Dinh An estuary
2 20/10/2015 10/05/2016 Lê Minh Long Học viên Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc trưng cơ lý của đất yếu đến chất lượng cọc xi măng đất - Ứng dụng đối với khu vực sân bay Cát Bi, Hải Phòng
3 18/11/2015 09/05/2016 Trần Trung Học viên Nghiên cứu đánh giá công nghệ neo trong đất ứng dụng trong xây dựng kết cấu tường chắn
4 02/09/2016 28/04/2017 Đỗ Thanh Tuấn Học viên Nghiên cứu, đánh giá diễn biến đường bờ biển khu vực Cửa Đại, Thành phố Hội An và đề xuất giải pháp chống xói lở và ổn định bờ bãi biển
5 08/09/2017 09/11/2018 Tiền Thành Phúc Học viên Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế sạt lở và giải pháp chống sạt lở đê ngăn sông Dân Cơ, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
6 08/09/2017 12/11/2018 Trần Thanh Kiệt Học viên Phân tích các yếu tố và lựa chọn giải pháp công trình phù hợp để bảo vệ bờ sông Hậu, Sóc Trăng do tác động của thượng nguồn sông Mê Kông
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 30/10/2013 Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Anh Dân. Công nghệ xây dựng công trình biển. Nhà xuất bản Giao thông, 2013.
2 30/09/2014 Vũ Minh Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Viết Thanh. Thiết kế cảng du thuyền. Nhà xuất bản Xây dựng, 2014.
3 30/11/2014 Nguyễn Viết Thanh (Chủ biên), Vũ Minh Tuấn. Chỉnh trị cửa sông ven biển. Nhà xuất bản Giao thông, 2014.