Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

tuan2cpA

TS Tống Anh Tuấn

0979255005
tatuan@utc.edu.vn
  • Dòng thấm và xói ngầm trong các công trình thủy lực;
  • Xói lở, sạt lở và ổn định công trình giao thông (cầu, đường, công trình thoát nước);
  • Ứng xử cơ học của nền đắp bằng vật liệu hạt (bão hòa, không bão hòa);
  • Ổn định công trình và động lực học dòng chảy trong sông, cửa sông và ven biển;
  • Thủy văn và thoát nước đô thị.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/03/2008 Tống Anh Tuấn. "Xói cục bộ trụ cầu đối với đất không dính". Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 21, 3/2008, trang 100 – 107.
2 03/10/2011 Emanuelle CATALANO. Anh-Tuan TONG. Bruno CHAREYRE. "Microscale modelling for the study of hydromechanical properties of geomaterials". The Alliance of Laboratories in Europe for Education, Research and Technology, ALERT Workshop 2011 3rd-5th October 2011, Aussois, France.
3 16/11/2011 Bruno CHAREYRE. Emanuelle CATALANO. Éric BARTHÉLÉMY. Anh-Tuan TONG. "Numerical Simulation of Hydromechanical Couplings by Combined Discrete Element Method and Finite-Volumes". International Conference on Flows and Mechanics in Natural Porous Media from Pore to Field Scale – Pore2Field, les Rencontres Scientifiques d’IFP Energies Novelles, Roueil-Malmaison, FRANCE 16-18 November 2011.
4 21/11/2011 Bruno CHAREYRE. Emanuelle CATALANO. Anh-Tuan TONG. "Particle based modeling of granular-fluid mixtures: from porous media to suspensions via solid-fluid transition". Granulaires Immergés et Suspensions en ÉCoulement – GISEC33, le Centre de Recherche Paul Pascal, Bordeaux, FRANCE 21-22 November 2011
5 19/03/2012 Bruno CHAREYRE. Emanuelle CATALANO. Anh-Tuan TONG. "Microporomécanique: formulation et simulation numérique". Couplages multi-physiques & multi-échelles en mécanique Geo-Environnementale – Approches multi–échelles dans les milieux granulaires, École Centrale de Lyon, France, 19-20 March 2012.
6 01/09/2012 A.-T. Tong, E. Catalano, B. Chareyre. "Pore-Scale Flow Simulations: Model Predictions Compared with Experiments on Bi-Dispersed Granular Assemblies". Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles 67 (5), 743-752, ISSN: 1294-4475, E-ISSN: 1953-8189.
7 20/05/2015 Tống Anh Tuấn. Influence of hydraulic gradient and confinement stress on internal erosion: Numerical modelling using hydro-mechanical coupling. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 20, trường ĐH GTVT, 11/2015.
8 01/08/2015 Tống Anh Tuấn. "Mô hình số kết hợp cơ – thủy DEM – PFV và ứng dụng vào mô phỏng dòng thấm trong môi trường đất bão hòa". Tạp chí Khoa học GTVT, số 47, 8/2015.
9 07/09/2015 Anh Tuan TONG and Bruno CHAREYRE. "Micromechanical modelling of internal erosion by suffusion using DEM-PFV coupled model". Vietnam – Japan Workshop on Estuaries Coasts and Rivers. Hoi An, Vietnam, 7-8 September 2015.
10 01/02/2016 Tống Anh Tuấn. "Ảnh hưởng kết hợp của gradient thủy lực và áp suất bên đến quá trình xói ngầm: mô phỏng số bằng mô hình kết hợp cơ – thủy". Tạp chí khoa học GTVT, số 50, 02/2016.
11 27/07/2017 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Mô hình số kết hợp cơ-thủy DEM-PFV và ứng dụng vào mô phỏng biến dạng lún của nền đắp dưới tác dụng của tĩnh tải". Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, page. 594-601, Cần Thơ, 27 - 29 July 2017, ISSN 1859-4182.
12 27/07/2017 Tống Anh Tuấn and Trần Huy Thiệp. "Prediction of local scour of culvert outlets due to horizontal jets". Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, page. 927-935, Cần Thơ, 27 - 29 July 2017, ISSN 1859-4182.
13 01/03/2018 Tống Anh Tuấn. "Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đến sự ổn định của mái taluy: Mô phỏng số kết hợp các mô hình SEEP/W và SLOPE/W". Tạp chí Biển và Bờ số 1, 3/2018, ISSN 2354-1245, trang 3-12.
14 24/05/2019 A.T. TONG and N. H. P. LUONG. "Numerical model of hydro–mechanical coupling DEM–PFV and application for simulation of settlement of soil saturated in embankments due to static loading". in CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Singapore, 2020, pp. 745–750.
15 14/10/2019 Tống Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Phóng and Mai Quang Huy. "Ảnh hưởng của cây trôi đến xói cục bộ trụ cầu khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam". Tạp chí GTVT, số 10, 2019.
16 23/10/2019 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Phương pháp phần tử rời rạc và ứng dụng trong cơ học đất không bão hoà". Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 10, 2019.
17 15/11/2019 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Mô hình đàn hồi mô phỏng tương tác cơ học của vật liệu hạt". Tuyển tập Công trình Hội thảo khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình xanh" The 5th, ATiGB 2019, Đà Nẵng, 15 - 16 November 2019.
18 10/12/2019 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc để mô phỏng ứng suất có hiệu trong đất chưa bão hòa". Tạp chí GTVT, số 12, 2019.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 15/01/2014 Anh Tuan Tong. Modélisation micromécanique des couplages hydromécaniques et des mécanismes d'érosion interne dans les ouvrages hydrauliques. Laboratoire sols, solides, structures - risques (Lab 3S-R), Université Grenoble Alpes, France. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01686301
2 23/06/2016 Mai Quang Huy, Doãn Thị Nội, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn. Thủy lực thủy văn. NXB Xây dựng. 2016. ISBN: 978-604-82-1883-6, (222 pages).
3 01/07/2016 Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng và Tống Anh Tuấn. Thủy văn cầu đường ứng dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2016. ISBN: 978-604-67-0743-1, (247 pages).
4 04/08/2016 Anh Tuan TONG,‎ Emanuele CATALANO, Bruno CHAREYRE. Modélisation de l’érosion interne. Édition Universitaires Européenne. August 4, 2016. ISBN-10: 3639502264; ISBN-13 : 978-3639502268, (212 pages). https://www.amazon.fr/Mod%C3%A9lisation-num%C3%A9rique-l%C3%A9rosion-interne-Tuan/dp/3639502264
5 18/04/2019 Tống Anh Tuấn (Chủ biên), Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng. Thủy văn công trình. NXB Giao thông Vận tải. 2019.(214 pages).
6 08/10/2019 Tống Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Phóng. Tính toán thiết kế thuỷ văn thuỷ lực công trình cầu - Áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2019. ISBN: 978-604-67-1395-1, (128 pages).