Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

duong

TS Trần Khắc Dương

0904276111
tkduong@utc.edu.vn
  • Sự hoạt động của hệ thống/ tuyến giao thông công cộng đô thị; Hệ thống xe buýt nhanh (BRT); Chất lượng phục vụ (QOS) của hệ thống/ tuyến xe buýt đô thị; Mức độ phục vụ của dòng xe hỗn hợp trong đô thị; Phân tích hiệu quả hoạt động của các tuyến giao thông công cộng.
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/05/2008 01/07/2009 Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam Luận án Thạc sỹ
2 27/10/2014 01/03/2018 Đại Học Công Nghệ Queensland, Australia Chương trình tiến sĩ
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.