Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

thu hà 1

TS Trần Thị Thu Hà

0988380456
thuhatranutc@gmail.com
  • - Vật liệu mới trong xây dựng đường ô tô;
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1
2
3
4
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/10/2002 31/12/2007 Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật giao thông đường sắt Matxcova (MIIT) Nghiên cứu sinh
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 12/05/2005 Особенности гидратации и формирования структуры цементного камня с добавкой окиси кремния.// Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века, ISSN 1729-9209, 2005, №5, с 26-28.
2 12/10/2005 Study on Using Concrete with High Tensile for Asphalt Concrete Pavement of Road Surface. // “Cau Duong Vietnam”, Hanoi, 10/2005, №10, p. 14-18
3 12/11/2005 Researching the Effects of Rice Hush Ask on Cement Concrete strength by Structural Analysis.// Сборник “Transport and Communications Science Journal”, Hanoi, 11/2005, №12, p. 106-114.
4 05/06/2006 Влияние золы рисовой шелухи на свойства цементных бетонов в условиях Вьетнама.// Сборник "Город и экологическая реконструкция жилищно-коммунального комплекса 21 века", 6/2006.
5 15/10/2006 Высококачественный бетон для транспортного строительства на основе карбонатного заполнителя и кремнеземсодержащих наполнителей. Безопасность движения поездов”Труды VII Научно-практической конференции.
6 27/01/2009 Прибор для определения вязкопластических свойств бетонной и растворной цементно-песчаной смеси.Патент № 00080239 от 27.01.2010
7 04/03/2009 Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей // Патент на полезн. модель № 84294 от 04.03.2009.
8 04/03/2009 Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей // Патент на полезн. модель № 84773 от 04.03.2009.
9 04/03/2009 Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей // Патент на полезн. модель № 85117 от 04.03.2009.
10 10/07/2009 Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей. Патент на полезную модель. № 67714 от 27.10.2010
11 10/07/2009 Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей. Патент на полезную модель. № 84297 от 10.7.2009
12 10/07/2009 Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей // Патент на полезн. модель № 84295 от 10.7.2009
13 10/07/2009 Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей // Патент на полезн. модель № 84296 от 10.7.2009
14 15/09/2009 Применение методов механики разрушения для решения задач бетоноведения. Вестник гражданских инженеров, ISSN 1999-5571,9/2009, №3, C 117 - 125.
15 20/10/2009 Способ определения вязкопластических свойств бетонной и растворной цементопесчаной смеси.Патент № 02370749 от 20.01.2010
16 15/12/2009 Исследование деформационных характеристик бетонных образцов лазерно-интерференционными методами.Вестник гражданских инженеров, ISSN 1999-5571,12/2009, №4 C154-159
17 20/01/2010 Сухая строительная смесь проникающего действия для зимнего бетонирования.Патент № 02379243 от 20.01.2010
18 25/06/2014 Một số ý kiến tham góp nhằm nâng cao chất lượng mặt đường bê tông nhựa. Hội thảo:"Nguyên nhân và giải pháp khắc phục vệt hằn bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa", TPHCM T6/2014
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Hà Việt Vương Học viên “Nghiên cứu thiết kế cải tạo nâng cấp tuyến đường quốc lộ 37(từ Km305+00 – Km315+00)theo quan điểm an toàn giao thông”
2 Phạm Văn Yên Học viên Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông nhựa rỗng trong xây dựng mặt đường cao tốc ở Việt Nam
3 Đào Sỹ Lĩnh Học viên Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo trì đường bộ QL.1 đoạn KM0+000 – Km94+700 tỉnh Lạng Sơn
4 Nguyễn Văn Long Học viên Nghiên cứu một số giải pháp khắc phục các sự cố trong thi công đường ô tô tại tỉnh Tuyên Quang
5 Phạm Tiến Thanh Học viên Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông đường bộ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030
6 Hoàng Văn Cường Học viên Giải pháp kỹ thuật, quản lý, kiểm soát tải trọng xe
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 30/10/2014 Tham gia nhóm dịch thuật Từ Điển Nga-Việt