Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

anh-the-tt-vuong

TS Trương Trọng Vương

0976250573
1732697327@qq.com
  • Nghiên cứu tính toán ổn định đường sắt không khe nối cho đường sắt có máng đá balat, đường sắt kiểu tấm bản, đường sắt đô thị
  • Nghiên cứu các loại hình kết cấu tầng trên đường cao tốc, đường sắt đô thị
  • Nghiên cứu về duy tu bảo dưỡng đường sắt cao tốc, đường sắt độ thị
  • Nghiên cứu về động lực học đường săt, lập trình các mô hình động lực học đầu máy toa xe-kết cấu đường ray, từ đó để nghiên cứu ứng xử động lực học, ghiên cứu ứng xử mỏi...
  • Tiêu chuẩn nghiệm thu, tiêu chuẩn thí nghiệm các kết cấu tầng trên đường sắt như ray, tà vẹt, phụ kiện, ghi, mối hàn...
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 12/06/2008 Luận văn thạc sỹ: "Nghiên cứu tính toán ghi hàn liền cho đường sắt không khe nối vượt khu gian"
2 01/07/2012 Các bệnh hại của lớp giảm chấn CA, phụ kiện liên kết trên tuyến ĐS cao tốc.
3 01/06/2014 Nghiên cứu và phân tích các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản.
4 24/01/2015 Luận Văn Tiến sỹ: Nghiên cứu đặc tính động lực học và các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản loại I (CRTSI); Bản tiếng Trung
5 05/12/2015 Nghiên cứu kiểm toán mật độ bê tong dự ứng lực cho cầu ray 50kg/m và L=25 đường sắt khổ 1000mm và 1435mm.
6 05/12/2016 Nghiên cứu xây dựng sổ tay động lực học đường sắt khổ 1435 mm
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 10/03/2007 12/06/2008 Luận Văn thạc sỹ Nghiên cứu tính toán ghi hàn liền cho đường sắt không khe nối vượt khu gian
2 10/09/2009 24/01/2015 Luận Văn tiến sỹ Nghiên cứu đặc tính động lực học và các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản loại I (CRTSI); Bản tiếng Trung, làm nghiên cứu tại trường ĐH tây Nam Trung Quốc "CRTSI型板式轨道的动力特性及伤损影响研究"
3 05/08/2010 10/12/2012 Thuộc hạng mục trọng điểm quốc gia Trung quốc 973 Các bệnh hại của lớp giảm chấn CA, phụ kiện liên kết trên tuyến ĐS cao tốc.
4 05/12/2012 10/10/2014 Thuộc hạng mục trọng điểm quốc gia Trung quốc 973 Nghiên cứu và phân tích các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản.
5 05/03/2015 31/10/2017 Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu kiểm toán mật độ bê tong dự ứng lực cho cầu ray 50kg/m và L=25 đường sắt khổ 1000mm và 1435mm.
6 05/01/2016 15/12/2017 Đề tài cấp Bộ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SỔ TAY ĐỘNG LỰC HỌC ĐƯỜNG SẮT ÁP DỤNG CHO KHỔ ĐƯỜNG 1435 MM Ở VIỆT NAM
7 31/03/2017 30/03/2019 Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị tại Việt Nam
8 05/01/2018 30/03/2019 Đề tài cấp trường Đánh giá các loại phụ kiện trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bằng mô hình động lực học; MÃ SỐ: T2018-CT-013
9 15/03/2018 27/12/2019 Đề tài cấp bộ NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ LẮP THỬ NGHIỆM GHI ĐƠN PHỔ THÔNG (LOẠI G1/9 VÀ TG1/10) ĐẶT TRÊN TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM; Mã số: DT183009
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 25/09/2014 Influence of fastener stiffness mutation in ballastless track on dynamic characteristics of high-speed trains, Đăng trên tạp chí công trình đường sắt Trung Quốc (bài báo quốc tế EI ), năm 2014
2 15/10/2015 Contrastive Study on the Influence of Irregularity Spectrum on Train-track System Dynamics Characteristics, Đăng trên tạp chí thiết kế đường sắt Trung Quốc (bài báo quốc tế EI ), năm 2015
3 15/11/2015 Mô phỏng mô hình động lực học và tính toán tải trọng động của đoàn tàu bằng phần mềm LS-DYNA, Hội nghị khoa học giảng viên trẻ khoa Công trình - ĐHGTVT, năm 2015
4 20/12/2016 NGHIÊN CỨU VẬN HÀNH CHO MỘT ĐOẠN TUYẾN CÁT LINH - HÀ ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC, Đăng trên tạp chí GT VT và trên kỷ hiếu hội nghị an toàn giao thông Việt Nam, năm 2016
5 20/12/2016 CÁC NHÓM GIẢI PHÁP ĐẢM BẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT, đăng trên kỷ hiếu hội nghị an toàn giao thông Việt Nam, năm 2016
6 15/04/2017 The Influence of Temperature Gradient and Void on High Speed Track System Dynamics Response, Đăng trên tạp chí đường sắt Trung Quốc (bài báo quốc tế EI ),năm 2017
7 20/09/2017 NGHIÊN CỨU KHOẢNG CÁCH TÀ VẸT TẠI VỊ TRÍ MỐI NỐI CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC, Đăng trên tạp chí GT VT, năm 2017
8 25/04/2019 Nghiên cứu mô hình quản lý doanh nghiệp khai thác vận hành đường sắt đô thị ở Việt Nam, Đăng trên tạp chí GT VT, tháng 4 năm 2019
9 20/05/2019 Nghiên cứu các loại phụ kiện trên tuyến Cát Linh-Hà Đông bằng mô hình động lực học, Đăng trên tạp chí GT VT, tháng 5 năm 2019
10 20/10/2020 NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN THIẾT KẾ HÌNH HỌC GHI TG1/10 LƯỠI GHI CONG TÂM GHI ĐÚC CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM, Đăng trên tạp chí GT VT, tháng 11 năm 2020
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 15/03/2015 20/12/2016 Nguyễn Minh Tuấn Học viên NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LÚN NỀN ĐƯỜNG SẮT CẢI TẠO KHỔ ĐƯỜNG 1000MM ĐỂ NÂNG CAO TỐC ĐỘ CHẠY TÀU
2 08/09/2016 30/12/2017 Lưu Văn Hạnh Học viên NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG KỸ THUẬT DUY TU, BẢO DƯỠNG GHI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
3 05/04/2017 30/12/2017 Lê Khắc Cường Học viên Nghiên cứu kỹ thuật kiểm tra, đánh giá khuyết tật ray cho Đường sắt Đô thị Việt Nam
4 05/03/2018 17/12/2019 Nguyễn Đức Anh Học viên NGHIÊN CỨU TÍNH TOÀN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH CHỊU LỰC CỦA CÁC BỘ PHẬN GHI N=10 LƯỠI GHI CONG KHỔ 1000MM CHO TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI – TP. HỒ CHÍ MINH
5 25/12/2018 25/12/2020 Phạm Đình Sang Học viên NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH CHỊU LỰC CỦA TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC GHI N=10 LƯỠI GHI CONG CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
6 25/12/2018 25/12/2020 XokjalernkoonKHOUANCHUBJALERN Học viên NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THÍ NGHIỆM TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ĐẶT TRÊN GHI
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 20/07/2019 KẾT CẤU TẦNG TRÊN ĐƯỜNG SẮT KHÔNG KHE NỐI, NXB GTVT, NĂM 2019