Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh-dai-dien(1)

ThS Vũ Đình Nguyên

0969566259
vudinhnguyen10@gmail.com
  • Mặt đường cứng và mềm phù hợp cho sân bay tại Việt Nam
  • HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
    STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
    1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.