Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

anh-lam

TS Đặng Hồng Lam

0961290665
dang.hong.lam@utc.edu.vn
  • 1. Soil and rock mechanics, fractured reservoirs, porous media, fracture propagation, embedded fracture continuum approach.
  • 2. Tunnel excavation,deep excavation.
  • 3. Lateral bearing capacity of pile.
  • 4. Soft soil improvement
  • 5. Finite element method, DEAL.II, geotechnical software
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Đặng Hồng Lam, Nguyễn Đức Hạnh “Nghiên cứu sự làm việc của nhóm cọc khi chịu tải trọng ngang”, tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 8-2009
2 Đặng Hồng Lam, “Tính toán sức chịu tải ngang của cọc khoan nhồi theo sự tương tác đất nền và cọc” tạp chí Địa kỹ thuật Việt Nam, số 3-2009
3 Đặng Hồng Lam, “Xác định sức kháng nén nở hông từ thí nghiệm nén nở hông cho mẫu đất được tạo lại trong phòng thí nghiêm” tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải sô 32-11/2010
4 Duc-Phi Do, Nam-Hung Tran, Dashnor Hoxha, Hong-Lam Dang, "Assessment of the influence of hydraulic and mechanical anisotropy on the fracture initiation pressure in permeable rocks using a complex potential approach" International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 100:108-123 (2017), SCI indexed (Q1-SCImago)
5 Hong-Lam Dang, Duc-Phi Do, "A coupled hydro mechanical modeling of tunnel excavation in transversely isotropic porous media: finite element implementation in DEAL.II" Proceeding of The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018) The transport journal, ISSN 2354-0818, pp. 47-52
6 Ba Dong Nguyen, Hong-Lam Dang, Nguyen Hai Ha, Duc Manh Nguyen, Hoang Kien Pham, "A study of lateral bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of Vietnam", Proceeding of The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018), The transport journal, ISSN 2354-0818 pp. 66-71
7 Duc-Phi Do, Nam-Hung Tran, Hong-Lam Dang, Dashnor Hoxha, "Closed-form solution of stress state and stability analysis of wellbore in anisotropic permeable rocks" International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences January 2019, Pages 11-23, SCI indexed (Q1-SCImago)
8 Hong-Lam Dang, Duc-Phi Do, Dashnor Hoxha, "Fractured Reservoirs Modeling by Embedded Fracture Continuum Approach: Field-Scale Applications: Energy and Geotechnics" In book: Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering, Springer, January 2019 - Scopus indexed
9 Hong-Lam Dang, Duc-Phi Do, Dashnor Hoxha, "Effective Elastic and Hydraulic Properties of Fractured Rock Masses with High Contrast of Permeability: Numerical Calculation by an Embedded Fracture Continuum Approach", Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 7560724, 21 pages, SCIE indexed (Q2-SCImago)
10 Hong-Lam Dang, “Modeling the Effect of Intersected Fractures on Oil Production Rate of Fractured Reservoirs by Embedded Fracture Continuum Approach”, Modelling and Simulation in Engineering, vol. 2019, Article ID 4034860, 10 pages, 2019. ESCI indexed (Q2-SCImago)
11 Hong-Lam Dang, Duc-Hanh Nguyen "Finite difference method to determine lateral load bearing capacity of concrete pile by taken into account soil and pile interaction", The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Construction Publishing House. ISBN: 978-604-82-2893-4, p98-103
12 Dang HL., Do DP., Hoxha D. (2020) Stress-Dependent Permeability of the Fractured Rock Masses: Numerical Simulation Based on the Embedded Fracture Continuum Approach. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore, ISSN 2366-2557, pp. 197-205
13 Dang HL., Tran NH., (2019). A comparative study of modeling fractured rock mass around tunnel subjected excavation load, The VCRES 2019 international symposium: Rock mechanics and Engineering for Sustainable energy, The publishing house for science and technology, IBSN 978-604-913-909-3, pp. 426-435 (Scopus indexed)
14 Dang HL., Nguyen VQ. (2020) Closed-form formulation of construction-induced vibrations on existing building at the Metro Line 3 project in Hanoi: Application to control the construction procedures. In: Duc Long P., Dung N. (eds) Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 62. Springer, Singapore, ISSN 2366-2557, pp. 345-350 (Scopus indexed)
15 Hong-Lam DANG, Phi Hong THINH, A methodology of re-generating a representative element volume of fractured rock mass, Transport and Communications Science Journal, Vol. 71, Issue 4 (05/2020), 347-358
16 Đặng Hồng Lam, Nguyễn Bá Đồng, Dự báo độ lún của bề mặt đất do đào hầm bằng máy đào TBM tại tuyến metro Line3, hà nội, Tạp chí Địa kỹ thuật, số 2 năm 2020, trang
17 NGUYỄN CHÂU LÂN, NGUYỄN VIẾT THANH, ĐẶNG HỒNG LAM, PHÍ HỒNG THỊNH, NGUYỄN ĐỨC HIẾU, NGUYỄN HẢI HÀ, ĐỖ TUẤN NGHĨA, Khả năng sử dụng bùn cát biển làm vật liệu đắp nền đường, Tạp chí ĐKT, số 3 năm 2020, trang 10-17.
18 Nguyễn Châu Lân, Nguyễn Viết Thanh, Đỗ Tuấn Nghĩa, Đặng Hồng Lam, Phí Hồng Thịnh, Nguyễn Hải Hà, GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG BÙN BIỂN LÀM VẬT LIỆU, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 6 năm 2020, trang 30-33.
19 ĐẶNG HÔNG LAM, PHÍ HỒNG THỊNH, Nguyên cứu đặc trưng biến dạng bất đẳng hướng của khối đá nứt nẻ tại Km119+000 quốc lộ 3B, tỉnh Bắc Kạn theo phương pháp EFC, Tạp chí ĐKT, số 4 năm 2020, trang 43-50.
20 Hong-Lam DANG, A study of tensile strength of fractured rock mass by phase field method in DEAL.II with local refinement technique, Transport and Communications Science Journal,
21 Hong-Lam Dang, Duc-Phi Do. Finite element implementation of coupled hydro-mechanical modeling of transversely isotropic porous media in DEAL.II, International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, (2021) 215, https://doi.org/10.1142/S1793962321500033
22 Hong-Lam Dang, Phi-Hong Thinh. Anisotropic mechanical properties of fractured rock mass at 3B highway in Backan, The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020)
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Hong-Lam Dang, "A hydro-mechanical modeling of double porosity and double permeability". PhD thesis, University of Orleans (France), 2018. ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/honglam-dang_3747.pdf