Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

dsc06074-1

ThS Lê Xuân Lưu

08095080587
luusbvl@utc.edu.vn
  • Structural Dynamics;
  • Vibration Control;
  • Bridge Engineering.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 19/08/2016 Nguyen T.D, Le, L.X. (2016) "Research of Asphalt Pavement Rutting on National Roads in Vietnam.", Proceeding of 9th ATRANS Symposium, p30-39, Thailand.
2 09/12/2017 Lê Xuân Lưu, Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Vũ Thị Nga.(2017). "Nghiên cứu ổn định dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền đàn hồi một chiều." Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ X,tập 3-Cơ học vật rắn, tr763-770.
3 16/11/2018 Le, L.X, Katsuchi, H (2018)."Estimation of Cable Tension Based on Shape Function of Cable and Energy Approach", 鋼構造シンポジウム 2018 (JSSC), Vol.26, p432-439.
4 25/11/2019 Le, L.X, Katsuchi, H. and Yamada, H. (2020)."Effect of Rotational Restraint at Damper Location on Damping of a Taut Cable with a Viscous Damper", Journal of Bridge Engineering (SCIE, Q1), Vol.25(2):04019139 (DOI: 10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0001520)
5 28/06/2020 Le, L.X, Katsuchi, H. and Yamada, H. (2020). "Asymptotic formulas for vibration-based cable tension identification accounting for uncertain boundary conditions." 10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2020), Japan.
6 17/09/2020 Le, L.X, Katsuchi, H. and Yamada, H. (2020. "Reduction of Damping in Stay Cable with a Viscous Damper Due to Rotational Restraint Between Damper and Cable." 2th International Symposium on Dynamics and Aerodynamics of Cables (ISDAC 2020), Norway.
7 29/09/2020 Le, L.X, Katsuchi, H. and Yamada, H. (2020)."Damping of Cable with HDR Damper Accounting for Restraint Boundary Conditions", Journal of Bridge Engineering (SCIE, Q1), Vol.25(12):04019139 (DOI: 10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0001641)
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.