Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

chu-dang-77-copy

TS Mai Hải Đăng

+84989336996
haidang.mai@utc.edu.vn
  • Quy hoạch và quản lý hệ thống giao thông Vận tải Kĩ thuật xây dựng
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 24/07/2003 Thạc sĩ chuyên sâu ngành giao thông vận tải , ENPC - Pháp
2 19/12/2006 Tiến sĩ kĩ thuật ngành giao thông vận tải, Trường cầu đường quốc gia (ENPC) – cộng hòa Pháp
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 12/12/2006 Đề tài tiến sỹ: Sur la capacité opérationnel des modèles d’affectation dynamique du traffic et la convergence des algorithmes d’équilibrage
2 09/10/2007 Convergence criteria and computational efficiency of a dynamic traffic assignment model. World Research Conference in Transportation, California
3 09/07/2009 Analysis and Evaluation of traffic situation at the intersections in Hanoi city. Transportation magazine - MOT
4 14/07/2010 Insertion solutions of the Transport Transit System and application in Hanoi City. Transportation Research Magazine, UTC
5 05/07/2012 Traffic Assignment Algorithm for LADTA model, Transportation Research Magazine, UTC
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.