Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

MAI-QUANG-HUY

TS Mai Quang Huy

04.32115058
mqhuy@utc.edu.vn
  • Scour Technologies: Scour at Bridges, Stream Stability, Bridge Scour and Stream Instability Countermeasures, Sediment Transport,etc. in the transportation system. /(Xói ở công trình cầu, ổn định dòng chảy; biện pháp chống xói và ổn định dòng chảy; vận tải bùn cát trên sồng,.. trong hệ thống giao thông.
  • Hydrology, Floodplains and climate change in transportation system/ (Thủy văn, lũ lụt và biến đổi khí hậu trong hệ thống giao thông)
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
120/10/2010 Trần Đình Nghiên, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng (2010). Quan hệ đỉnh lũ thượng nguồn sông Hồng với đỉnh lũ tại Sơn Tây, Hà Nội và Thượng cát. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số tháng 10/2010.
215/11/2010Nguyễn Thanh Nga, Đặng Thu Thủy, Mai Quang Huy (2010). Diễn biến động lực hình thái đoạn sông và xác định Báo cáo tại mặt cắt tính xói dưới cầu đoạn sông Hồng trong phạm vi Hà Nội. Tạp chí KHGTVT, số 32 tháng 11/2010.
303/12/2012Расчет общих размывов под мостами на взаимодействующих мостовых переходах. Наука и техника в дорожной отрасли, 12/2012
401/01/2013Расчет характерных подпоров на взаимодействующих мостовых переходах (2013). «Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)» | Выпуск 1(32), 3/2013
501/07/2015Nghiên cứu trắc dọc biến dạng đáy sông dưới cầu (2015), Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 7/2015
601/02/2016Dự đoán chiều sâu xói trụ cầu theo thời gian (2016), Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 50 - tháng 02/2016
726/11/2016Mai Quang Huy (2016). Culvert design for fish passage using Hec-26 method, 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016)
821/12/2016Mai Quang Huy (2016). Kết cấu chống va xô trụ cầu trong sông có thông thuyền trên thế giới, khả năng áp dụng ở Việt Nam, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải năm 2016.
921/12/2016Mai Quang Huy, Phạm Minh Trang (2016). ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TĂNG CƯỜNG LƯU LƯỢNG BỘ PHẬN DƯỚI CẦU THU HẸP DÒNG CHẢY, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải năm 2016.
1015/11/2017Mai Quang Huy (2017).Nghiên cứu ứng dụng phương pháp SRICOS dự tính xói dưới cầu trong điều kiện đất dính và khả năng áp dụng tại Việt Nam/Study onthe application of SRICOS method for predicting local scour at bridge piers embedded in cohesive soils and applicability in Vietnam,Tạp chí GTVT, Tr.(69-73), số tháng 11/2017.
1104/10/2018Mai Quang Huy, Nguyễn Thái Hoàng (2018). Phân tích, đề xuất dạng kết cấu chống va xô phù hợp cho trụ cầu đang khai thác ở Việt Nam, Hội thảo khoa học Viện Khoa học Công nghê GTVT 2018.
1215/10/2018Mai Quang Huy (2018).Nghiên cứu khả năng hấp thụ năng lượng va xôtàu thuyền của kết cấu trụ chống va dạng hi sinh cho trụ cầu/Study on the collision energy absorption of antivessel collision structures of bridge piers. Tạp chí Khoa học GTVT, Tr.(63-73), số 66, 10/2018.
1315/10/2019Mai H.Q., Nguyen P.D. (2020) A Review on Protection Methods Against Debris Accumulation for Bridge in Mountain Areas. In: Ha-Minh C., Dao D., Benboudjema F., Derrible S., Huynh D., Tang A. (eds) CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 01/06/2016Mai Quang Huy, Doãn Thị Nội, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn (2016), Thủy lực - Thủy Văn. NXB Xây Dựng, sách tham khảo (222 trang).
2 17/06/2016Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn (2016), Thủy văn cầu đường ứng dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, sách tham khảo (248 trang).
3 18/04/2019Tống Anh Tuấn, Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng. Thủy văn công trình. NXB Giao thông Vận tải. 2019.(214 trang)