Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

ngo-van-minh1388

PGS.TS. Ngô Văn Minh

0994305555
minhngovan83@utc.edu.vn
  • Đánh giá, chuẩn đoán hư hỏng trong các công trình cầu (Evaluation of bridge)
  • Cơ học tính toán (Computational Mechanics)
  • Hư hỏng trong kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực (Defects in reinforced concrete and prestressed concrete)
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Model for localized failure with thermo-plastic coupling: theoretical formulation and ED-FEM implementation VM Ngo, A Ibrahimbegović, D Brancherie Computers & Structures 127, 2-18
2 Enriched Timoshenko beam finite element for modeling bending and shear failure of reinforced concrete frames NN Bui, M Ngo, M Nikolic, D Brancherie, A Ibrahimbegovic Computers & Structures 143, 9-18
3 Softening behavior of quasi-brittle material under full thermo-mechanical coupling condition: Theoretical formulation and finite element implementation M Ngo, D Brancherie, A Ibrahimbegovic Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 281, 1-28
4 Nonlinear instability problems including localized plastic failure and large deformations for extreme thermo-mechanical loads VM Ngo, A Ibrahimbegovic, E Hajdo Coupled Systems Mechanics 3 (1), 89-110
5 Thermomechanics failure of RC composites: computational approach with enhanced beam model M Ngo, A Ibrahimbegovic, D Brancherie Coupled Systems Mechanics 3 (1), 111-145
6 Continuum damage model for thermo-mechanical coupling in quasi-brittle materials M Ngo, A Ibrahimbegovic, D Brancherie Engineering Structures 50, 170-178
7 Localized failure for coupled thermo-mechanics problems: applications to steel, concrete and reinforced concrete VM Ngo École normale supérieure de Cachan-ENS Cachan
8 Numerical modelling of monotonic and cyclic response of anchorage steel bar. VM Ngo, P Jehel, A Ibrahimbegovic Workshop on Construction under Exceptional Conditions (CEC 2010), A0012
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 15/06/2016 Hướng dẫn tăng cường kết cầu Cầu bê tông cốt thép bằng Vật liệu FRP theo Tiêu chuẩn ACI 440
2 01/09/2016 Ứng dụng mô hình hệ thanh trong kết cấu cầu BTCT
3 04/09/2016 Ví dụ tính toán cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép
4 15/09/2016 Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011
5 27/07/2017 Hư hỏng trên Cầu bê tông dự ứng lực nhịp lớn: nguyên nhân, biện pháp sửa chữa