Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

NguyenTrongHiep_1(1)

TS Nguyễn Trọng Hiệp

0972336548
nguyentronghiep@gmail.com
  • Kỹ thuật xây dựng Đường ôtô và Sân bay Quy hoạch và Quản lý đô thị
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 26/06/2009 24/08/2009 Đại học Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức Thực tập sinh
2 01/04/2011 31/03/2014 Đại học Kyoto, Nhật Bản Nghiên cứu sinh
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 29/07/2014 Kakuya Matsushima, Nguyen Trong Hiep (2014), "Computable Urban Economic (CUE) Modeling, A Benchmark Model for Hanoi and Applications", Proceeding of International Workshop on Toward a Comprehensive Land-use, Transportation and Environmental Planning of Hanoi - A CUE perspective, Hanoi, Vietnam
2 04/09/2014 Nguyen Trong Hiep, Nguyen Dinh Thao (2014), "Computable Urban Economic Modeling, A new approach for urban transportation planning in Vietnam", Proceeding of International Conference of Integrated Modelling of Urban Dynamics and Traffic for Hanoi (HNFuture 2014), Hanoi, Vietnam
3 17/03/2015 Nguyen Trong Hiep (2015), "Introduction some initial results of application of CUE Model in Hanoi Case Study", Proceeding of International Workshop on The Second Workshop on Toward A Comprehensive Urban Planning of Socioeconomics, Land-Use, Construction, Transportation and Environment -Perspective of Computable Urban Economic (CUE) Model, Hanoi, Vietnam
4 04/04/2016 Kakuya Matsushima, Nguyen Trong Hiep (2016), "Comprehensive Urban Planning using CUE Model", Proceeding of The Third International Workshop on Urban planning and development - Toward Hanoi sustainable future, Hanoi, Vietnam
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.