Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

thịnh

TS Phí Hồng Thịnh

0904766569
thinhph@utc.edu.vn
  • Sụt lún mặt đất; Xử lý nền đất yếu;
  • Ổn định bờ dốc đá;
  • Các thông số ĐKT.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Nguyễn Châu lân, Phí Hồng Thịnh. Cọc cát đầm chặt trong việc cải tạo đất yếu - Tạp chí Địa kỹ thuật, Việt Nam - ISSN - 0868 - 279X.
2 Phi Hong Thinh. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ) - ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XV Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 110-летию со дня основания горно-геологического образования в Сибири ISBN 978­5­98298­569­9
3 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Опасные геологические процессы на территории г. Ханой (Вьетнам) - Báo Tin tức của Trường ĐH Quốc gia Tomsk, LB Nga. ISSN 1561-7793. Tạp chí thuộc ESCI.
4 Phi Hong Thinh, Strokova L.A., Nguyen Ngoc Minh. Оценка и прогноз оседания земной поверхности в результате извлечения подземных вод в городе Ханой (Вьетнам) - Tạp chí Địa chất công trình, LB Nga. ISSN 1993-5056. Tạp chí VAK LB Nga.
5 Phi Hong Thinh. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ГОРОДЕ ХАНОЙ (ВЬЕТНАМ) - ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XVI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 110-летию со дня рождения профессора, Заслуженного деятеля науки и техники Л.Л. Халфина и 40-летию научных молодежных конференций имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» ISBN 978-5-98298-569-9
6 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Проблемы проектирования зданий и сооружений на территории г. Ханой (Вьетнам) - Hội thảo quốc tế về các vấn đề địa kỹ thuật khi thiết kế các tòa nhà và công trình trong vùng có karst hoạt động tổ chức tại TP. Upha, LB Nga. ISBN 5-87855-012-1
7 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Причины оседания земной поверхности в Ханое - Tạp chí Thăm dò và bảo vệ các nguồn tài nguyên khoáng sản, LB Nga ISSN 0034-026X. Tạp chí VAK LB Nga.
8 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Prediction of land subsidence caused by groundwater exploitation in Hanoi, Vietnam, using multifactorial correlation analysis - Tạp chí về Khoa học vùng lạnh giá và khô cằn, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Trung Quốc "HTTP://WWW.SCAR.AC.CN. ISSN 1674-3822. Tạp chí ESCI.
9 Phi Hong Thinh. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗА ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ГОРОДЕ ХАНОЙ (ВЬЕТНАМ) - ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XVII Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 150-летию со дня рождения академика В. А. Обручева и 130-летию академика М. А. Усова, основателей Сибирской горногеологической школы ISBN 978-5-98298-569-9
10 Pham Tien Thang, Phi Hong Thinh. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - ГЕОЛОГИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: ГЕОЛОГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Материалы VIII Международной конференции и летней школы ISBN 978–5–8064–1863–1
11 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Прогноз оседания земной поверхности в результате извлечения подземных вод в городе Ханой (Вьетнам) - Báo Tin tức của Trường ĐH bách khoa Tomsk, LB Nga. Tạp chí thuộc Scopus và ESCI.
12 Phung Thai Duong, Phi Hong Thinh, Phan Hoang Linh, Nguyen Quoc Huong. Роль водной экосистемы для социально-экономического развития и защиты окружающей среды в зоне устья реки Хамлуонг (Провинция Бенче - Вьетнам) (Vai trò của hệ sinh thái nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường xung quanh tại vùng cửa sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre, Việt Nam) - Hội thảo khoa học kỹ thuật toàn Nga tại TP. Tomsk, LB Nga
13 Phi Hong Thinh. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ Г. ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ) С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА - КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РИФТОГЕНЕЗ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ Материалы Второго Всероссийского симпозиума с международным участием и молодежной научной школы, посвященных памяти академиков Н.А. Логачева и Е.Е. Милановского Иркутск, 20–23 августа 2013 г. ISBN 978-5-902754-83-1
14 Phi Hong Thinh, Nguyen Quoc Thanh. Анализ первоначальных результатов работы системы автоматического мониторинга осадок земной поверхности и изменений уровня и характеристик подземных вод на территории г. Ханоя (Вьетнам) - Tạp chí Khảo sát công trình, LB Nga. ISSN 1997-8650. Tạp chí VAK LB Nga.
15 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Оценка и прогноз оседания земной поверхности в результате извлечения подземных вод в городе Ханой (Вьетнам) - Tạp chí Địa sinh thái, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Tai biến địa chất, LB Nga ISSN 0869-7803 Tạp chí VAK LB Nga
16 Pham Tien Thang, Phi Hong Thinh, Trieu Duc Huy. ЯВЛЕНИЯ ПРОСАДКИ ГРУНТА В КАРСТОВОМ РАЙОНЕ МИДЫК – ХАНОЙ. ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР Труды XVIII Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 115-летию со дня рождения академика Академии наук СССР, профессора К.И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Ф.Н. Шахова ISBN 978-5-98298-569-9
17 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Слабые грунты на территории города Ханой (Вьетнам) - Tạp chí Địa chất công trình, LB Nga ISSN 1993-5056. Tạp chí VAK LB Nga.
18 Phi Hong Thinh, Tran Van Tu, Tran Quoc Cuong. Слабые грунты и опасные геологические процессы и явления на территории города Ханой (Вьетнам)- Hội thảo về địa chất và các khoáng sản có ích trong trầm tích Đệ tứ tại Belarus ISBN 78-985-553-110-5
19 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Сравнение методов прогноза оседания земной поверхности в связи с извлечением подземных вод в г. Ханое (Вьетнам) - Tạp chí Địa kỹ thuật, LB Nga ISSN 2221-5514. Tạp chí VAK LB Nga.
20 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Prediction maps of land subsidence caused by groundwater exploitation in Hanoi, Vietnam. - Resource-Efficient Technologies (Tạp chí Các công nghệ sử dụng hiệu quả tài nguyên - LB Nga). ISSN 2405-6537. Production and hosting by Elsevier B.V
21 Phi Hong Thinh, Tran Quoc Tuan, Nguyen Ngoc Minh. Prevention and remediation of rockslide at left portal of north tunnel of da Nang - Qu ang Ngai expressway in Quang Nam, Vietnam - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307 - Tạp chí SCOPUS
22 Nguyen Van Luyen, Phi Hong Thinh. Физико-химические и геохимические показатели подземных вод в уезде Чодонь провинции Баккан (Северный Вьетнам). ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Материалы IV Всероссийской молодежной геологической конференции ISBN 978-5-4386-1148-6
23 Phi Hong Thinh, Strokova L.A. Classification of soil types for Hanoi (Vietnam) when studying land subsidence at groundwater extraction - Tạp chí Tin tức của trường ĐH bách khoa NCQG Tomsk - LB Nga số 328/4-2017 ISSN (online) – 24131830 - ESCI / Scopus Journal (Q3)
24 Phi Hong Thinh, Hoang Anh Tuan, Doan Cong Bien, Nguyen Hai Ha. Research on correlation between compression index (Cc) and other properties of soil for geotechnical design in coastal regions of Vietnam and Cambodia. - Tạp chí MedCrave - Mỹ MOJ Civil Eng 2017, 2(3): 00034MOJ eISSN 2572-8520
25 Phi Hong Thinh. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ) - II International Scientific and Practical Conference (31/3/2018) in Krasnodar - Russia (ISSN 2587-8913)
26 Phi Hong Thinh, Doan Cong Bien, Pham Minh Nam, Trinh Ngoc Anh. CEMENT DEEP MIXING FOR SOFT SOIL IMPROVEMENT IN VIETNAM - II International Scientific and Practical Conference (31/3/2018) in Krasnodar - Russia (ISSN 2587-8913)
27 Phi Truong Thanh, Phi Hong Thinh. SOME EXPERIMENTAL RESULTS OF ANALYZING QUANTITATIVE CORRELATION OF FRACTURE FREQUENCY DISTRIBUTION: CASE STUDY IN QUANG NINH PROVINCE, VIET NAM - GEODYNAMICS & TECTONOPHYSICS (ISSN 2078-502X) 2018 VOLUME 9 ISSUE 2 PAGES 557–567 - Tap chi SCOPUS Q4 / ESCI
28 Phi Truong Thanh, Phi Hong Thinh, Nguyen Viet Ha. ROCK SLOPE FAILURE BLOCKS AND THEIR RELATION TO TECTONIC ACTIVITY: A CASE STUDY IN 3B HIGHWAY, XUATHOA AREA, BACKAN PROVINCE, VIETNAM - Bull. Iraq nat. Hist. Mus. - December, (2018) 15(2):207-223 (ISSN 2311-9799) - Tap chi SCOPUS Q4
29 Phi Hong Thinh, Tran Thi Thu Hien, ФОРМА ЗАЛЕГАНИЯ ТРЕЩИН И ФОРМАЦИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ МАССИВОВ ОТКОСА СКАЛЬНЫХ ПОРОД, ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ШОССЕ 3Б, УЧАСТКА СУАТ ХОА - БАК КАН. Лучшая научно-исследовательская работа 2019: сборник статей XIX Международного научно-исследовательского конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. (ISBN 978-5-907204-18-8)
30 Trần Thị Thu Hiền, Phí Hồng Thịnh. Diện phân bố và đặc tính nén lún của đất yếu hệ tầng Thái Bình khu vực thành phố Hà Nội dựa trên kết quả thí nghiệm nén cố kết với tốc độ biến dạng không đổi (CRS)”, Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 6/2019, trang 80-85. ISSN 2354-0818
31 Nguyen Thi Nu, Phi Hong Thinh, Bui Truong Son. Utilizing Coal Bottom Ash from Thermal Power Plants in Vietnam as Partial Replacement of Aggregates in Concrete Pavement - Journal of Engineering Volume 2019, Article ID 3903097, 11 pages https://doi.org/10.1155/2019/3903097. Tạp chí SCOPUS / ESCI
32 Nguyen Viet Ha, Phi Hong Thinh, Phi Truong Thanh. ANALYTICAL RESULTS OF SLOPE FAILURE AND EFFECTIVE USE OF FLYCAM DATA: A CASE STUDY FROM KM 11 TO KM 13 ON THE 3B HIGHWAY, BACKAN PROVINCE OF VIETNAM. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125. Vol 7, Issue 1, 2020, 04 pages. DOI: http://dx.doi.org/10.22159/jcr.07.01.01. ISSN- 2394-5125 - Scopus Journal
33 Phi Hong Thinh, Dang Hong Lam, Nguyen Thi Nu. EVALUATION OF THE EFFECTS OF CONSTRUCTION WORKS TO THE LAND SUBSIDENCE IN CAM PHA CITY, QUANG NINH PROVINCE, VIETNAM. Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
34 Nguyen Thi Nu, Phi Hong Thinh. SOFT SOILS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
35 Phi Hong Thinh, Nguyen Thi Nu. ASSESSMENT AND PREDICTION OF POTENTIAL RESERVES OF GROUNDWATER IN THE TERRITORY OF HANOI (VIETNAM). Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
36 Nguyen Thi Nu, Phi Hong Thinh. ENGINEERING PROPERTIES OF CLAYEY SOILS FROM WEATHERED BASALT CRUST IN NONG CONG AREA, THANH HOA PROVINCE OF VIET NAM. Actualscience Journal. ISSN 2412-9690 (LB Nga).
37 Nguyen Thi Nu, Do Minh Toan, Hong Thinh Phi, Bui Truong Son, Determination of Particles and Minerals Content in Soft Clay Soil of the Mekong Delta Coastal Provinces, Southern Vietnam for Inorganic Adhesives Stabilization. Iraqi Journal of Science (I Rắc), Vol. 61, No.4, trang 791-804, năm 2020. ISSN: 0067-2904. Tạp chí SCOPUS
38 Phi Hong Thinh, Nguyen Thi Nu, Phi Truong Thanh, Land Subsidence in Cam Son Region of Vietnam and the Solutions to Minimize Its Negative Impacts to Construction Works. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (Ấn Độ), Vol.8, No.4, trang 1011-1018, năm 2020. ISSN 2347-3983. Tạp chí SCOPUS
39 Hong-Lam DANG, Phi Hong THINH, A methodology of re-generating a representative element volume of fractured rock mass, Transport and Communications Science Journal, Vol. 71, Issue 4 (05/2020), 347-358.
40 Nguyen Thi Nu, Nguyen Thanh Duong, Bui Truong Son and Phi Hong Thinh, INVESTIGATION OF SALT, ALUM CONTENT IN SOFT SOILS AND THEIR EFFECTS ON SOIL PROPERTIES: CASE STUDY IN COASTAL AREAS OF VIETNAM. Iraqi Geological Journal, 53 (2A0, 2020:19-34.
41 NGUYỄN CHÂU LÂN, NGUYỄN VIẾT THANH, ĐẶNG HỒNG LAM, PHÍ HỒNG THỊNH, NGUYỄN ĐỨC HIẾU, NGUYỄN HẢI HÀ, ĐỖ TUẤN NGHĨA, Khả năng sử dụng bùn cát biển làm vật liệu đắp nền đường, Tạp chí ĐKT, số 3 năm 2020, trang 10-17.
42 Nguyễn Châu Lân, Nguyễn Viết Thanh, Đỗ Tuấn Nghĩa, Đặng Hồng Lam, Phí Hồng Thịnh, Nguyễn Hải Hà, GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG BÙN BIỂN LÀM VẬT LIỆU, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 6 năm 2020, trang 30-33.
43 ĐẶNG HÔNG LAM, PHÍ HỒNG THỊNH, Nguyên cứu đặc trưng biến dạng bất đẳng hướng của khối đá nứt nẻ tại Km119+000 quốc lộ 3B, tỉnh Bắc Kạn theo phương pháp EFC, Tạp chí ĐKT, số 4 năm 2020, trang 43-50.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Особенности инженерно-геологических условий г. Ханой (Вьетнам) (Đặc điểm các điều kiện địa chất công trình Tp. Hà Nội, Việt Nam) - Mã sách: ISBN 978-5-4387-0324-2; Tác giả: Strokova Ludmila Aleksandrovna, Phí Hồng Thịnh; In tại Trường ĐH bách khoa nghiên cứu Quốc gia Tomsk, LB Nga http://portal.tpu.ru/files/departments/publish/IPR_Strokova_Monogr_Hanoi.pdf