Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

tạ duy hiển

TS Tạ Duy Hiển

3.7661775
tdhien@utc.edu.vn
  • 1. Computational mechanics: FEM, Isogeomtric analysis, Meshfree.
  • 2. Structural mechanics: Dynamic of structures, composite. structures, Reinforced concrete and steel structures.
  • 3. Probabilistic mechanics and structural reliability.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 12/04/2012 Exact solutions for infinite uniform lamina composite beam, COSEIK, April.12-13, 2012
2 15/12/2012 Analytical and Numerical Solutions of Functionally Graded Beams on Spring Supports", 2nd International Conference on Computational Design in Engineering (CODE2012), pp.83, Nov. 13-16, 2012
3 10/04/2013 Closed-form solution for the dynamic response of functionally graded rectangular plates using a classical plate theory, COSEIK. April 11-12, 2013
4 12/12/2013 Analytical solution for the transient response of functionally graded rectangular plates subjected to moving loads, 2013 APCOM&ISCM Dec. 11-14, Singapore
5 24/04/2014 Probabilistic response of cantilever beam with spatially random elastic modulus, KOSACS. April 24-25 2014.
6 20/08/2014 The effect of random material properties on the probabilistic behavior of functionally graded plates", 2014 11th world congress on computational mechanics (WCCM XI) MS269b, July 20-25, Barcelona, Spain 2014.
7 01/12/2014 Eigen Analysis of Functionally Graded Beams with Variable Cross-Section Resting on Elastic Supports and Elastic Foundation. Structural Engineering and Mechanics (ISI), Volume 52, Number 5, December 2014
8 01/12/2014 Dao động của dầm sandwich lõi mềm trên nền đàn hồi nhớt chịu lực tập trung di động đều, Tạp chí Cầu đường số 12, tháng 12 năm 2014.
9 01/10/2015 Analytical solution for the dynamic response of functionally graded rectangular plates resting on elastic foundation using a refined plate theory. Applied Mathematical Modelling (ISI), Volume 39, Issue 20, 15 October 2015
10 15/11/2015 Tính tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp phân tích đẳng hình học. Hội thảo khoa học GV trẻ DHGTVT 11-2015
11 28/07/2016 Dao động của dầm composite lớp trên nền đàn nhớt chịu lực tập trung di động đều, Hội nghị Khoa học Toàn Quốc “Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng” - Nha Trang 2016
12 19/09/2016 Phân tích tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo, Tạ Duy Hiển, Nguyễn Thị Nhung, Lê Quỳnh Nga. Tạp chí GTVT 9/2016
13 14/10/2016 Investigation into the effect of random load on the variability of response of plate by using monte carlo simulation.International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET).Volume:7,Issue:5,Pages:169-176.
14 20/11/2016 Phương pháp chính xác tính dầm dài vô hạn bằng phương trình ba mô men hoặc phương trình ba chuyển vị, Tạp chí Cầu Đường 11-2016
15 30/12/2016 Tính toán dao động của dầm composite trên nền đàn nhớt chịu tải trọng điều hòa bằng phương pháp giải tích. Tạp chí Khoa học GTVT - Số 55, 12-2016
16 30/03/2017 Study on the mechanical properties of the fly ash geopolymer concrete. Tran Viet Hung, D.V Dong, N.N Long and T.D Hien International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET).Volume:7,Issue:5, Pages:169-176.
17 28/04/2017 Tính ổn định của thanh mặt cắt thay đổi có liên kết đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Cầu Đường 4-2017
18 01/05/2017 Stochastic isogeometric analysis of free vibration of functionally graded plates considering material randomness. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (SCI, IF [2016] =3.47. Volume 318, 1 May 2017, Pages 845–863
19 01/06/2017 Stochastic buckling behaviour of laminated composite structures with uncertain material properties. Aerospace Science and Technology (SCI IF [2016]= 1.75) Volume 66, July 2017, Pages 274–283
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 15/03/2018 ....