Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

d6b758958d3e6860312f

TS Thái Thị Kim Chi

0988115110
thaikimchi.vn@gmail.com
 • - Công trình chỉnh trị sông, bảo vệ bờ.
 • - Công trình thủy lợi;
 • - Mô phỏng dòng chảy;
 • - Tương tác dòng chảy-kết cấu;
 • - Quản lý tài nguyên nước
 • CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
  STTThời gianBài báo
  1Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Повышение устойчивости оснований мобильных дамб для инженерной защиты зданий от затопления.Инженерно-строительный журнал. № 4.ISSN 2071-4726.
  2Тхай Тхи Ким Тьи. Совершенствование и научное обоснование конструкций мобильных защитных дамб. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. № 3 (15). ISSN 2222-1816.
  3Тхай Тхи Ким Тьи. Обоснование параметров мобильных дамб для противопаводковой защиты в условиях дельты реки Меконг. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Т. 272. ISSN 0368-0738.
  4Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Анализ результатов численного моделирования и экспериментальных исследований устойчивости мобильных дамб из композитных материалов. Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. № 1. ISSN 2224-9826
  5Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Система мобильных дамб и способ ее возведения. Патент №2539143 РФ, МПК E02B 7/00, № 2013141645/13; заяв. 10.09.2013; опубл. 10.01.2015.
  6Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Расчетное обоснование новых конструкций противопаводковых мобильных водонаполняемых дамб для условий слабых грунтов. «ТЕХНОВОД-2014»: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., г. Сочи, Красная Поляна, 23-24 окт. 2014. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск: Лик. ISBN 978-5-906758-40-8.
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.