Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

trần việt hưng

TS Trần Việt Hưng

0936684668
hungtv@utc.edu.vn
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
102/11/2015Trần Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Long, Đào Văn Đông: “Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ học của vữa Geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 91-94 (10/2015).
202/11/2015Đào Văn Đông, Trịnh Hoàng Sơn, Trần Việt Hưng: “Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay sử dụng xỉ thép làm cốt liệu”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt, trang 81-83 (10/2015)
301/11/2016Tran Viet Hung, Dao Van Dong and Nguyen Ngoc Long (2016), "Mix design for low calcium of fly ash base Geopolymer concrete", ACF2016 - The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE”, Hanoi, Vietnam.
403/01/2017Trần Việt Hưng, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long: “Nghiên cứu các tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 1/2017
530/03/2017TRAN VIET HUNG, DAO VAN DONG, NGUYEN NGOC LONG and TA DUY HIEN, 2017. STUDY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE FLY ASH GEOPOLYMER CONCRETE.International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) - Scopus Indexed.Volume:8,Issue:3,Pages:950-957.
608/05/2017Trần Việt Hưng, Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long (2017), “Mô hình ứng suất biến dạng khi nén của bê tông Geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 5/2017
701/06/2017Trần Việt Hưng, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long (2017), “Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6/2017
801/08/2017Trần Việt Hưng, Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Long (2017), “Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông geopolymer tro bay cốt thép”, Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 8/2017
901/12/2017Trần Việt Hưng, Nguyễn Duy Tiến, Đào Văn Đông (2017), "EXPERIMENTAL STUDY ON SECTION CURVATURE AND DUCTILITY OF REINFORCED GEOPOLYMER CONCRETE BEAMS", INTERNATIONAL COOPERATION ISSUE OF TRANSPORTATION - Especial Issue - No.08.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.