Back

Closed-form solution of stress state and stability analysis of wellbore in anisotropic permeable rocks

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *