Back

Modeling the Effect of Intersected Fractures on Oil Production Rate of Fractured Reservoirs by Embedded Fracture Continuum Approach

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *