An experimental study and a proposed theoretical solution for the prediction of the ductile/brittle failure modes of reinforced concrete beams strengthened with external steel plates


Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.